Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Partner:

brak

Okres realizacji: lipiec 2017 – listopad 2019
Wartość projektu:

9 024 318,36 zł

Dofinansowanie UE:

7 049 278,45 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w skład którego wchodzą trzy budynki:


Budynki są połączone bezpośrednio łącznikami począwszy od piwnic do drugiego piętra (w ramach 4 kondygnacji), jednocześnie są podłączone do jednego węzła cieplnego - w ten sposób stanowią jedną całość technicznie i komunikacyjnie. Również stanowią jedną całość funkcjonalną z uwagi na korzystanie przez pracowników i pacjentów z różnych funkcji w różnych budynkach.


Zakres termomodernizacji ww. budynków szpitalnych objął:

  1. ocieplenie stropodachów wentylowanych i niewentylowanych
  2. ocieplenie ścian zewnętrznych,
  3. wymianę niewymienionych dotąd okien i drzwi na nowe, szczelne o niższym współczynniku przenikania ciepła,
  4. kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na: wymianie grzejników na nowe płytowe, wymianie rur, montażu zaworów termostatycznych, grzejnikowych powrotnych, regulacyjnych podpionowych,
  5. montaż kolektorów słonecznych wraz z wyposażeniem (pompy, zasobniki, armatura, przewody).


Zmiany w stosunku do stanu istniejącego są przede wszystkich w parametrach energetycznych zespołu budynków i oszczędnościach z tym związanych oraz zmianie fasady budynku (po ociepleniu), kształtu grzejników. Istniejący obiekt jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-termomodernizacja-budynkow-szpitala-wojewodzkiego-w-poznaniu