Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16

1. Czy analiza opcji i analizy demograficzne uzasadniające realizację projektu są wymagane do wszystkich rodzajów projektów w ramach konkursu?

 

Zarówno przy projekcie dotyczącym budowy nowego obiektu jak i planowanych działań z zakresu przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji istniejącej infrastruktury wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę stosownych analiz demograficznych uzasadniających realizację projektu. Analiza opcji stwierdzająca brak możliwości adaptacji, przebudowy itd. istniejącej infrastruktury na cele projektu wymagana jest wyłącznie przy budowie nowego obiektu.

2. Czy w przypadku przedmiotu projektu, który obejmuje tylko doposażenie w sprzęt bez jakichkolwiek elementów budowlanych nie jest wymagane występowanie o decyzję środowiskową a także m.in Naturę 2000 czy też deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?


W przypadku przedmiotu projektu, który obejmuje tylko doposażenie w sprzęt bez jakichkolwiek elementów budowlanych (nie przewiduje się prowadzenia żadnych robót budowlanych) wymagane jest przedłożenie tylko Załącznika OOŚ wypełnionego jak dla projektów nieinfrastrukturalnych.

3. Czy za komplementarne można uznać projekty, w których w ramach poddziałania 9.3.4 zostanie wyposażona nowa sala dydaktyczna dla zawodu X, a prowadzone w niej zajęcia będą finansowane w ramach poddziałania 8.3.4 nie tylko dla zawodu X, ale też innych? Pozwoli to na szerokie i optymalne wykorzystanie sali dydaktycznej, a także na racjonalizację wydatków w projektach dotyczących doposażenia obiektów edukacyjnych. W tym przypadku spełnione są cele działania 9.3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” oraz cele działania 8.3: „Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych”.

Tak, projekty w których w ramach poddziałania 9.3.4 zostanie wyposażona nowa sala dydaktyczna dla zawodu X, a prowadzone w niej zajęcia będą finansowane w ramach poddziałania 8.3.4 nie tylko dla zawodu X, ale też innych stanowią projekty komplementarne.

4. Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania 9.3.4 WRPO 2014-2020 jest kwalifikowany zakup środków trwałych (wyłącznie pod warunkiem włączenia ich do ewidencji środków trwałych Beneficjenta, uznania ich za wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości oraz spełnienia wymogów ogólnych określonych w części „Zasady ogólne dla EFRR”.

Zwracamy się z zapytaniem: czy zakres doposażenia pracowni specjalistycznych do nauki zawodów planowany dla partnera (szkoła) uczestniczącego w realizacji projektu może uwzględniać zestawy materiałów, narzędzi czy umeblowania niespecjalistycznego? Takie elementy są bardzo istotne dla skompletowania wyposażenia pracowni, ale często stanowią znaczną część jego kosztów. Wyposażenie pracowni i warsztatów w takie elementy jest zgodne z wytycznymi KOWEZiU, które zawierają odpowiednie ogólnie zalecenia dla tego rodzaju elementów wyposażenia.

Informuję, że zasady kwalifikowania kosztów dotyczących środków trwałych zawarte zostały w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020  w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 9.3.4 WRPO 2014-2020. Zgodnie z nimi zakup środków trwałych  jest kwalifikowany wyłącznie pod warunkiem włączenia ich do ewidencji środków trwałych Beneficjenta, uznania ich za wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości oraz spełnienia wymogów ogólnych określonych w części „Zasady ogólne dla EFRR” Wytycznych. Szczególną uwagę zwrócić należy na kwestię trwałości projektów i pod tym kątem również przeanalizować poszczególne wydatki.Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-09-03-04-iz-00-30-001-16/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-09-03-04-iz-00-30-001-16