Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17

1. Jednym z załączników wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem jest deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił informacji, że nie jest w stanie wydać deklaracji, gdyż posiada jedynie regulacje robocze w sposobie udzielania odpowiedzi. Regulacje te oczekują na podpis Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi oraz Ministra Środowiska. Do tego czasu nie posiadają podstaw prawnych w udzielaniu odpowiedzi na przychodzące deklaracje. Tym samym Miasto Poznań nie jest w stanie otrzymać i przedstawić we wniosku o dofinansowanie wymaganego załącznika. Czy nadal będzie wymagana deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną? Jeżeli tak to, czy można przedstawić w formie załącznika kopię wniosku o wydanie deklaracji oraz odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przekazania dokumentacji do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu?

 

Od 1 stycznia 2018 r. organem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną jest  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym wniosek należy kierować do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, załączając wypełnioną deklarację na wzorcu stanowiącym załącznik do konkursu.

Jeżeli do czasu zakończenia naboru nie uzyskają Państwo od organu wspomnianego zaświadczenia lub dokumentu stwierdzającego odmowę jego wydania, powinni Państwo do wniosku załączyć kopię pisma z potwierdzeniem złożenia go do RZGW wraz z wypełnioną deklaracją lub kopię wniosku o wydanie deklaracji złożonej do RDOŚ oraz odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przekazania dokumentacji do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

2. Czy istnieją jakieś obostrzenie/wyłączenia co do kwalifikowalności wydatków związanych np. z pomieszczeniami administracyjnymi, dla sprzątaczek itp. w rozbudowywanej szkole?

Kwalifikowalne są tylko pomieszczenia związane z funkcjami edukacyjnymi. Pomieszczenia administracyjne należy zakwalifikować do kosztów niekwalifikowalnych.

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-09-03-04-iz-00-30-001-17/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-09-03-04-iz-00-30-001-17