Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/18

1. Czy w ramach projektu możliwa jest realizacja praktyk w technikum?

 

Nie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 praktyki zawodowe mogą być organizowane wyłącznie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych, natomiast w technikach możliwa jest organizacja staży zawodowych.

 

2. Jak rozpatrywane jest kryterium punktowe ”Zgodność kierunku kształcenia z zapotrzebowaniem rynku pracy” ? Czy wszystkie kierunki w projekcie muszą odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu czy wystarczy 1 zgodny kierunek?

 

Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

3. Jak udokumentować partycypację finansową pracodawców lub przedsiębiorców w kosztach praktyk lub staży zawodowych?

 

Partycypację finansową przedsiębiorcy lub pracodawcy należy wskazać w nazwie kosztu w pkt. 5.1.1 wniosku o dofinansowanie, opisać w uzasadnieniu dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego i uzasadnieniu dla źródeł finansowania przedsięwzięcia w pkt. 5.1.2 oraz odpowiednio ująć w Planowanych/docelowych źródłach finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w pkt. 5.2 wniosku o dofinansowanie.

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-08-03-04-iz-00-30-001-18/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-08-03-04-iz-00-30-001-18