Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji

Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: marzec 2015 – grudzień 2017
Wartość projektu:

12 534 929,36 zł

Dofinansowanie UE:

6 164 362,90 zł


Zakres projektu:

Projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach zakładał adaptację pałacu klasycystycznego wpisanego do rejestru zabytków wraz z zagospodarowaniem terenu na cele Samorządowej Szkoły Muzycznej i jednostki organizacyjnej gminy „Pałac Jankowice”.

 

W ramach projektu adaptacji obiektu zrealizowano następujące działania:


Realizacja projektu umożliwiła poprawę stanu technicznego i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynęła na ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez stworzenie unikalnego miejsca o kluczowym znaczeniu dla integracji społecznej oraz dla rozwoju oferty turystycznej i kulturalnej.

Budynek objęty projektem został podzielony na strefy funkcjonalne:


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:Fototgrafie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/restauracja-i-rewitalizacja-palacu-w-jankowicach-centrum-integracji