Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: sierpień 2016 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 10 473 241,05 zł
Dofinansowanie UE:

8 539 985,55 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na rewitalizacji i przystosowaniu zabytkowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. W wyniku realizacji projektu nastąpiło wprowadzenie do istniejących wnętrz budynków nowych przestrzeni, które dostosowano do różnych funkcji służących prowadzeniu działalności kulturalnej (koncerty muzyczne, wernisaże tematyczne, spotkania literackie, przeglądy teatralne., imprezy taneczne, warsztaty artystyczno-sportowe oraz imprezy okolicznościowe).

 

Zakres prac budowlanych:


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rewitalizacja-i-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-kompleksu-dzieciniec-pod-sloncem-w-poznaniu