Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

brak

Okres realizacji: kwiecień 2018 – listopad 2019
Wartość projektu:

10 721 085,14 zł

Dofinansowanie UE:

7 783 132,58 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była termomodernizacja sześciu placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 

Projekt obejmuje również wymianę i modernizację instalacji c.o. w tym m.in.:

 

Powierzchnia użytkowa termomodernizowanych budynków:

 

Przedmiotem projektu jest również wymiana oświetlenia, drzwi zewnętrznych, demontaż starych elementów, ocieplenie przegród zewnętrznych (w tym stropów, ścian, stropodachów i dachów).

 

Projekt swoim zakresem objął również ocieplenie zewnętrzne sal gimnastycznych, wymianę istniejących świetlików dachowych na nowe świetliki poliwęglanowe, wymianę okien dachowych.

 

Prace termomodermizacyjne mają na celu obniżenie zużycia energii cieplnej (oraz energii elektrycznej w przypadku budynku SP nr64 w Poznaniu) w przedmiotowych budynkach a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tym CO2 i pyłu PM10.

Elementami kosztów kwalifikowalnych były koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poprawa-efektywnosci-energetycznej-placowek-oswiatowych-na-terenie-miasta-poznania