Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

brak

Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2019
Wartość projektu:

25 390 510,65 zł

Dofinansowanie UE:

12 700 062,55 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 8 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

W ramach projektu zrealizowano termomodernizację obiektów oświatowych m.in. poprzez inwestycje w: izolację ścian zewnętrznych, podłóg i stropodachów warstwą wełny mineralnej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizację instalacji c.o., wymianę kotłowni.

Projekt obejmował kompleks prace związane z termomodernizacją szkół, w tym m.in: demontaż starych elementów, ocieplenie przegród zewnętrznych (w tym stropów, ścian, stropodachów i dachów), ocieplenie podłogi przy gruncie, modernizację i usprawnienie wentylacji naturalnej pomieszczeń, instalację/modernizacje wentylacji mechanicznej, z wysokosprawnym odzyskiem ciepła (i w przypadku ZSM im. KEN – pompą ciepła), wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne kotły gazowe.

Ponadto wymianie podlegało także oświetlenie wewnętrzne w 6 obiektach, instalacja grzewcza, instalacja ciepłej wody użytkowej i wentylacja z wysokosprawnym odzyskiem ciepła oraz z pompą ciepła.

W skład kosztów kwalifikowalnych weszły również koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu. Dodatkowo, w ramach kosztów niekwalifikowalnych, inwestycja objęła zagospodarowanie terenu wokół budynków (m.in. przebudowa zjazdów i dróg wewnętrznych, budowę wiaty na odpady stałe).


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-placowek-oswiatowych-na-terenie-miasta-poznania