Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Puszczykowo
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji:

marzec 2018 – grudzień 2019

Wartość projektu:

3 902 333,79 zł

Dofinansowanie UE:

3 316 983,72 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Miasto Puszczykowo. Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy powiatu poznańskiego, w szczególności Miasta Puszczykowa. Realizacja projektu pozwala na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią.

Zrealizowana infrastruktura parkingowa zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Wodziczki z ulicą Wczasową, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław-Poznań. Zrealizowano także oświetlenie placu parkingu oraz zainstalowanie monitoringu lokalnego. Dodatkowo wybudowana została ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz przebudowana została droga powiatowa nr 2490P.

Dodatkowym zadaniem była kampania informacyjno-promocyjna obejmująca akcje związane z promocją transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/utworzenie-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-puszczykowo-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca