Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): marzec 2019 – październik 2019
Wartość projektu:

762 572,61 zł

Dofinansowanie UE:

644 508,34 zł


Zakres projektu:


W ramach projektu powstała ścieżka rowerowa, 4 lampy solarne, 10 rowerów miejskich 4 generacji, 2 obiekty "B&R" z 20 stanowiskami postojowymi oraz kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny. Ścieżka rowerowa przebiega od ulicy Obornickiej do zatoki autobusowej w Złotnikach Wsi. Stanowi element szerszego układu ścieżek rowerowych w tym rejonie.

 

Projekt umożliwi zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu co z kolei prowadzi do zmniejszenia antropopresji, spadku poziomu hałasu i wzrostu jakości życia mieszkańców. Projekt umożliwi także zwiększenie spójności i intermodlaności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów, redukcję konsumpcji energii.

 

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Suchy Las, w zakresie celu strategicznego nr 3.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z jej najbliższym otoczeniem oraz celem operacyjnym nr 3.1.2 Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących poszczególne obszary gminy Suchy Las.Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-sciezki-rowerowej-na-ulicy-lagiewnickiej-w-zlotnikach-gmina-suchy-las