Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, zamieszkujących MOF Poznania

Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

MARCIN KOZIEROWSKI ARCHITEKCI

Partner:

Sylwester Szychowiak Szychowiak & Szychowiak

- opieka dzienna nad dziećmi/Katarzyna Skrocka

Okres realizacji:

czerwiec 2017 – październik 2018

Wartość projektu: 1 021 590,41 zł
Dofinansowanie UE:

868 351,84 zł


Zakres projektu:

Celem projektu było zwiększenie poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej 37 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu MOF Poznania w okresie czerwca 2017 do października 2018.

 

Zakres projektu obejmował:

 

Grupa docelowa – 37 os. (35K/2M) w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniających jednocześnie 3 kryteria:

  1. Zamieszkanie na terenie MOF Poznania;
  2. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 3 l. (warunek przyjęcia do klubu dziecięcego/oddziału żłobkowego),
  3. Przynależność do jednej z dwóch kategorii osób:

 

Projekt przewidywał realizację następujących zadań:

  1. Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowego klubu dziecięcego/oddz. żłobkowego;
  2. Przygotowanie do uruchomienia nowego klubu dziecięcego/oddz. żłobkowego;
  3. Uruchomienie i utrzymanie klubu dziecięcego/oddziału żłobkowego przez okres 12 m-cy;
  4. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób biernych zaw.;
  5. Poradnictwo zawodowe, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo;
  6. Szkolenia/kursy zawodowe;
  7. Staże zawodowe.

Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/aktywni-rodzice-nowy-klub-dzieciecy-i-oddzial-zlobkowy-szansa-na-aktywnosc-zawodowa-dla-rodzicow-dzieci-do-3-r-z-zamieszkujacych-mof-poznania