Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Miasto i Gmina Szamotuły

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): styczeń 2019 – grudzień 2019
Wartość projektu:

1 387 550,00 zł

Dofinansowanie UE:

1 148 553,99 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było wykonanie drogi rowerowej łączącej miejscowości Piaskowo i Kępa w gminie Szamotuły.
 
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, wraz z którą zostały uzyskane niezbędne decyzje i pozwolenia (w tym na budowę).
 
Zakres projektu objął roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie infrastruktury komunikacyjnej: drogi rowerowej i parkingu B&R z infrastrukturą architektoniczną (wyposażoną w zadaszoną wiatę na rowery i stojaki dla 12 rowerów, wiatę przystankową, tablicę informacyjną z wyświetlaczem LED, tablicę tyflograficzną z rozkładem jazdy, kosze na śmieci, płyty prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących), oświetlenie drogowe LED, oznakowanie pionowe i poziome z nawierzchnią fluorescencyjną, roboty wykończeniowe.
 
Zrealizowano także działania informacyjno-promocyjne: tablica informacyjna przy drodze rowerowej, informacje o projekcie zamieszczone w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych, 2 artykuły poruszające tematykę ekologicznego transportu rowerowego w prasie lokalnej, przygotowanie spotu reklamowego dot. transportu rowerowego, ulotki i foldery dot. infrastruktury rowerowej na terenie gm. Szamotuły, cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych dot. bezpiecznego poruszania się po ścieżkach rowerowych, opracowanie interaktywnej mapy ścieżek rowerowych i infrastruktury dedykowanej rowerzystom, cykl rajdów rowerowych, promujący ideę transportu rowerowego.

Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-systemu-sciezek-rowerowych-oraz-spacerowych-a-takze-poprawa-ich-jakosci-na-terenie-miasta-i-gminy-szamotuly