Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

MIASTO POZNAŃ

Partner: NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY
Okres realizacji:

styczeń 2017 – październik 2019

Wartość projektu: 13 305 160,00 zł
Dofinansowanie UE:

11 309 386,00 zł


Zakres projektu:

Projekt skierowany był do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 79 szkół, których organami prowadzącymi jest 22 samorządów z obszaru MOF Poznania. W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 miało być objętych łącznie ponad 4.000 uczniów.

 

Projekt został opracowany na podst. diagnozy odnoszącej się do potrzeb każdej z 80 szkół i odpowiadał na problemy:

  1. niskie kompetycje kluczowe przejawiające się niskimi wynikami z egzaminów,
  2. problemy w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej,
  3. niedostateczne kompetencje kadry w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przedmiotowych, rozwojowych i pracy z uczniami zdolnymi i z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
  4. niedostateczny poziom wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych.

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji zadania:

  1. KLASA z pasją, czyli wyposażenie pracowni szkolnych  
  2. UCZEŃ z pasją, czyli kompetencje kluczowe                     
  3. NAUCZANIE z pasją, czyli indywidualizacja pracy z ucz.
  4. NAUCZYCIEL z pasją, czyli wsparcie kadry pedagogicznej            
  5. Doradztwo KARIER - doradztwo z pasją               

 

Rezultatem realizacji projektu jest: doposażenie 79 szkół poprzez zakup odpowiednich pracowni i ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie szkół z zakresu doradztwa zawodowego - ośrodków kariery wg zaadoptowanego standardu SPINKA, nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/uczen-z-pasja-kompleksowe-wsparcie-uczniow-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-w-wyborze-optymalnych-sciezek-edukacyjnych-i-zawodowych