Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Miasto Poznań

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

18 000 000,00 zł

Dofinansowanie UE:

4 299 536,51 zł



Zakres projektu:


Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców, dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego w codziennych przejazdach, skutkujące obniżeniem poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery na terenie Gm. Czerwonak i całego MOF Poznania, poprzez budowę bezp. i zintegrowanej infrastruktury transportu rowerowego.

Realizacja projektu posłuży poprawie efektywności energetycznej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publ. w ujęciu ponadlokalnym (MOF Poznania), poprzez:

Ponadto wzmocnieniu oddziaływania działań infrastrukturalnych na zwiększenie mobilności i świadomości ekologicznej mieszkańców Gm. Czerwonak i MOF Poznania posłuży realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz skuteczna promocja projektu. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnić będzie powołany w tym celu inżynier kontraktu.

Projekt stanowi kolejny, istotny element prowadzonej przez Gm. Czerwonak polityki zwiększenia efektywności ekonomicznej i środowiskowej transp. publ., która wpisuje się w cele Strategii ZIT MOF Poznania i zintegrowane działania na rzecz poprawy mobilności miejskiej prowadzone w ramach Metropolii Poznań.

Projektowany ciąg oraz kładka pieszo-rowerowa zapewnią skomunikowanie i integrację syst. ścieżek rowerowych położonych na lewo i prawobrzeżnej części Warty, tworząc bezpieczną, dogodną i atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowych przepraw mostowych, zapewniając dostęp do stacji kolejowych i bezkolizyjny dojazd z północnej części MOF do centrum Poznania.

Efekty realizacji projektu:



Film informacyjny nt. projektu - opublikowany w czerwcu 2022 roku




Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozbudowa-systemu-drog-pieszo-rowerowych-w-owinskach-wraz-z-budowa-kladki-pieszo-rowerowej-przez-rzeke-warte