Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto i Gmina Buk
Partner:

brak

Okres realizacji: 2018 - 2021
Wartość projektu:

11 632 376,88 zł

Dofinansowanie UE:

9 594 226,35 zł


Zakres projektu:

Projekt „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” zlokalizowany jest w Buku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności i dostępności kom. publicznej w ujęciu gminnym i ponadlokalnym (MOF Poznania) poprzez: budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, parkingu „park&ride” i „bike&ride”, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i energooszczędnego oświetlenia.

Zakres inwestycji obejmuje również prace rozbiórkowe oraz przebudowę ulic Kolejowej i Dworcowej, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ulic, poczekalni dla pasaż. oraz montaż automatycznej toalety publicznej. Ponadto przewidziano montaż małej architektury (wiaty dla pasażerów i rowerów, tablica inform., tablica kierunkowa, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie) oraz instalacji teletechnicznej i monitoringu. Zaplanowano również kampanię informacyjno-promocyjną oraz promocję projektu, które wzmocnią oddziaływanie projektu na zwiększ. mobilności mieszkańców w oparciu o transp. publiczny. W projekcie ujęto także nadzór inwestorski nad zadaniami o charakterze budowlanym.

Przedmiot projektu wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy Buk i MOF Poznania oraz jego spójności wewnętrznej, co przyczyni się do wzmocnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy partnerskimi gminami, zwiększenia mobilności mieszkańców i poprawy konkurencyjności regionu. Zakres rzeczowy projektu uwzględnia zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.


Efekty realizacji projektu:.
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-w-buku