Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek o dotację składany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania przechodzi trzy stopnie oceny: strategiczną, formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena we wszystkich kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena strategiczna

Ocenę strategiczną wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami strategicznymi realizuje Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ (Związek ZIT). Kryteria te dzielą się na dopuszczające (ocena tak-nie) oraz punktowe. Spełnienie wszystkich kryteriów dopuszczających jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami punktowymi. Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną strategiczną wniosku i jego odrzuceniem. W przypadku kryteriów punktowych Wnioskodawca musi zdobyć co najmniej 60% możliwej do uzyskania liczby punktów, aby mógł przejść do dalszej oceny.

Na etapie oceny strategicznej sprawdzana jest przede wszystkim zgodność projektu ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, w szczególności, czy projekt wpisuje się w cele określone w Strategii ZIT.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem strategicznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, i wysyłane są do IZ WRPO2014+ celem dokonania dalszej oceny (formalnej i merytorycznej).

Po zakończeniu oceny strategicznej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny formalnej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena formalna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny strategicznej poddawane są ocenie formalnej. Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w Regionalnym Programie dla województwa wielkopolskiego, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.


Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów.

Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega  wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. czy w wyniku jego realizacji wprowadzone zostaną innowacje, albo jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od  działania w programie, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wyłonić wnioski odpowiadające celom programu, bądź też wpływające na bieżące zapotrzebowanie w obszarze objętym dofinansowaniem, wprowadzane są dodatkowe kryteria. Często nazywane są strategicznymi bądź rozstrzygającymi. Są one weryfikowane tylko w projektach, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich wcześniejszych etapach oceny. Mogą one dotyczyć:

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca [lub/ i Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca] programem, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest na stronie pojedynczego konkursu.

--------------------------------------------------------------


Kryteria strategicznej (ZIT), formalnej i merytorycznej oceny wniosków (IZ WRPO 2014+) stanowiące załącznik do SzOOP:


Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)
Kryteria Wyboru Projektów EFRR (7.2 MB)

Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (410.9 KB)

Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (761.2 KB)

Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (344.9 KB)

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/kryteria-wyboru-projektow