Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Dokumenty programowe WRPO 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) (4.5 MB)


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 3.8 z 17 października 2019 (5.3 MB)

Załączniki:

Tabela zmian do SZOOP (543.1 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (649.2 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.2 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.2 MB)

Zał. 4. Wykaz projektów pozakonkursowych (624.9 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 6 Rynek Pracy (994.2 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 7 Włączenie społeczne (960.9 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 8 Edukacja (1.3 MB)

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-programowe-wrpo-2014