Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Dokumenty programowe WRPO 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wersja 7.0 (1.7 MB)


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.6 z dnia 14 maja 2020 (5.3 MB)

Załączniki:


Tabela zmian (643.6 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (676.5 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (653.9 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (410.1 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (795.3 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (342.1 KB)
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-programowe-wrpo-2014