Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Wytyczne

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020


Załączniki:
Warianty rozwoju gospodarczego Polski
(PDF, 223 kb)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
(PDF, 667 kb)
NOWE_Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
(PDF, 1,44 mb)
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych - wersja polskojęzyczna
(PDF, 6,98 mb)
Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, wersja angielskojęzyczna)
(PDF, 5,58 mb)
Najczęściej zadawane pytania
(PDF, 283 kb) - wersja: 30.03.2017
Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE
(PDF, 320 kb)Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 686 KB)


Załączniki:
Załącznik nr 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS
(PDF 761 KB)
Załącznik nr 2.Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS
(PDF 834 KB)
Załącznik nr 3. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO
(PDF 527 KB)
Załącznik nr 4. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO
(PDF 452 KB)
Załącznik 5. Wzór metryki wskaźnika kluczowego
(PDF 166 KB)
Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS
(PDF 527 KB)
Załącznik nr 7. Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym
(PDF 288 KB)
Załącznik 8. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
(PDF 476 KB)

.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020


Załączniki:
Załącznik nr 1 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (PDF, 426 kb)

Załącznik nr 2 Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (PDF, 252 kb)
Załącznik nr 3 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu (PDF, 242 kb)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014–2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne