Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Kostrzyn
Partner:

brak

Okres realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

11 880 542,77 zł

Dofinansowanie UE:

10 098 461,34 zł


Zakres projektu:

 1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej wraz z układem drogowym i ścieżką rowerową. W ramach tego zadania zostały przebudowane ul. Warszawska, Ogrodowa i Dworcowa oraz łącznik ul. Ogrodowej i Warszawskiej wraz z infrastrukturą, tworząc w ten sposób ZWP. Przebudowano nawierzchnie dróg, zjazdy, wybudowano lub przebudowano chodniki w ciągu ul. Warszawskiej, Ogrodowej, Dworcowej. Powstały miejsca parkingowe P&R w ul. Warszawskiej (19 miejsc), Ogrodowa (43 miejsca oraz 10 w jezdni), łącznik (34 miejsca). Infrastruktura rowerowa wzbogaciła się o nowe parkingi B&R przy ul. Warszawskiej (20 miejsc). Przebudowano lub wybudowano  kanalizację deszczową i teletechniczną na ul. Warszawskiej i Ogrodowej a modernizacji poddano 28 punktów świetlnych. W ulicy Warszawskiej powstała ścieżka rowerowa, wydzielono zatoki i wyspy oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Dworcowej. Całość wzbogacono o nową mała architekturę zwiększająca komfort pasażerów i ergonomię przestrzeni.
 2. Zakup niskoemisyjnych środków transportu - 4 autobusów hybrydowych wraz z kasownikami
 3. Działania informacyjno - promocyjne: w tym zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych.


Ciekawostki:

 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 12 071 osób
 • Miejscowości zlokalizowane w obrębie oddziaływania węzła przesiadkowego: Kostrzyn, Gwiazdowo, Tarnowo, Glinka Duchowna, Iwno, Strumiany, Libartowo, Czerlejnko, Wróblewo, Skałowo.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: wydarzenie pt. „Baną bliżej” promujące komunikację kolejową jako środek transportu do Poznania, otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy, dystrybucję gadżetów, konkurs z nagrodami „Przesiądź się na rower” promujący transport rowerowy.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne z inskrypcjami w alfabecie Braille’a, autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewożenia osób o obniżonej mobilności, infokioski dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (syntezator mowy, klawiatura Braille’a), płyty naprowadzające na terenie przystanków komunikacji autobusowej, obniżenia krawężników m.in. w okolicy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych i starszych zrealizowano specjalne przysiadaki (wysokie ławki) umożliwiające krótki odpoczynek w czasie dojścia do dworca.
 • W ramach działań komplementarnych do projektu realizowana będzie wraz z PKP PLK budowa tunelu w Kostrzynie umożliwiającego bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową E20 Poznań-Warszawa. Przedsięwzięcie zakłada powstanie tunelu między dwoma przejazdami w ul. Grunwaldzkiej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z budową nowego układu drogowego między innymi poprzez połączenie ulic 3 Maja i Akacjowej. Nowy tunel poprawi płynność ruchu oraz bezpieczeństwo podróżnych, gdyż jego oddanie umożliwi likwidację dwóch przejazdów kolejowych na drogach powiatowych.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 1,26 km
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 124 osoby
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 106 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 7 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,82 km
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 28 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 190,07 ton CO2


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. węzła przesiadkowego Kostrzyn