Strategia ZIT

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który udzielane będzie wsparcie w ramach ZIT, jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zwana Strategią ZIT.

Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu o  porozumienie wszystkich jego członków, wypracowały wspólną Strategię ZIT, będącą rozwinięciem przyjętej w maju 2011 r. przez Prezydenta Miasta Poznania, Starostę Poznańskiego oraz burmistrzów i wójtów, Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.

W dokumencie Strategii ZIT dokonano diagnozy stanu istniejącego Metropolii Poznań, analizy szans i zagrożeń oraz zidentyfikowano ważniejsze problemy i wyzwania w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i organizacji transportu, gospodarki i rynku pracy oraz sektora usług społecznych.

Wzrost poziomu życia mieszkańców, podniesienie konkurencyjności gospodarczej, zwiększenie spójności przestrzennej oraz integracja terytorialna na obszarze funkcjonalnym są głównymi celami Strategii ZIT.

Strategia formułuje projekty strategiczne w zakresie rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Jest to propozycja działań, które w perspektywie 2020 r. mają zapewnić większą spójność przestrzenną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych i zdrowotnych, a w konsekwencji mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców całej Metropolii.

Postulowane w Strategii ZIT projekty strategiczne dotyczą następujących sfer:

  • transport i komunikacja – infrastruktura zintegrowanych węzłów przesiadkowych, integracja sieci dróg wojewódzkich, rozbudowa tras rowerowych
  • edukacja – infrastruktura placówek kształcenia zawodowego, wzmocnienie systemu kształcenia ogólnego oraz zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
  • przedsiębiorczość – rozwój usług inkubatorów przedsiębiorczości
  • efektywność energetyczna – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  • ochrona zabytków
  • opieka społeczna i ochrona zdrowiausługi opieki nad dziećmi do lat 3, usługi asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usługi profilaktyki zdrowotnej

AKTUALNA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.6.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.6 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (307 KB)
Załącznik 3.1. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ (764.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.03.2022
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Woj. Wielkopolskiego) z dnia 17.02.2022

Ewaluacja Strategii ZIT:
Ewaluacja Strategii ZIT w MOF Poznania (10.2022)

__________________________________________________

PORZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.5.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 7/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.5 (6.2 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (1.7 MB)
Załącznik 1.1. Proponowane kryteria wyboru proj. pozakonkursowego P13 MeSIP oraz P12.2. (651.0 KB)

Załącznik 2.1. Fiszka proj. pozakonkursowego P13 MeSIP (459.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.12.2019
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Woj. Wielkopolskiego) z dnia 13.12.2019

______________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.4.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 1/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.4 (5.2 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (785.0 KB)
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT (846.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.03.2019
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego) z dnia 21.02.2019

__________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.3.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.3 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (563.8 KB)
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT (879.5 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego) z dnia 14.12.2017

__________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.2.):


Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 8/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania - wersja 1.2.
Tabela zmian
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+

_____________________________________________________________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.1.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 9/2016 z dnia 19 września 2016 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania - wersja 1.1.
Tabela zmian

Załącznik 1. Proponowane kryteria wyboru projektów
UWAGA: Niniejsze kryteria stanowią jedynie propozycję kryteriów wyboru projektów opracowaną na etapie tworzenia Strategii ZIT. Aktualnie obowiązujące kryteria strategicznej oceny wniosków zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ i znajdują się na podstronie Kryteria wyboru projektów.

Załącznik 2. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT
Załącznik 3. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+

___________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 6/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania

Załącznik 1. Proponowane kryteria wyboru projektów
UWAGA: Niniejsze kryteria stanowią jedynie propozycję kryteriów wyboru projektów opracowaną na etapie tworzenia Strategii ZIT. Aktualnie obowiązujące kryteria strategicznej oceny wniosków zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ i znajdują się na podstronie Kryteria wyboru projektów.

Załącznik 2. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT
Załącznik 3. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+