Rada Doradcza ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027


Data publikacji: 22.03.2024

Aktualizacja Strategii ZIT pozytywnie zaopiniowana przez Radę Doradczą ZIT

 

W dniach 5 i 20 marca 2024r. odbyły się kolejne dwa posiedzenia złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027. Posiedzenia realizowane w formie zdalnej były okazją do zaprezentowania zmian w dokumencie Strategii oraz przedstawienia rekomendacji istotnych z punktu widzenia przedstawicieli sektora pozarządowego. Po przyjęciu wszystkich rekomendacji członków Rada Doradcza zaopiniowała pozytywnie projekt zaktualizowanej Strategii ZIT.

 

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i składa się z przedstawicieli reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne.

 

Do zadań Rady należy nie tylko opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+ (w tym listy przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji), ale również opiniowanie projektów aktualizacji tego dokumenty i tej kwestii dotyczyły oba posiedzenia organu konsultacyjnego.

 

Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024r. członkowie Rady Doradczej ZIT uzyskali informacje o zakresie planowanych zmian w ramach procesu aktualizacji Strategii ZIT. Na posiedzeniu ze strony członków Rady pojawiły się propozycje sformułowania kilku rekomendacji dotyczących zaktualizowanego dokumentu. W związku z tym oraz mając na uwadze postulat większego zaangażowania podmiotów społecznych i organizacji pozarządowych w procesie przygotowania i aktualizacji Strategii ZIT podjęto decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady Doradczej celem lepszego przeprocedowania propozycji rekomendacji ze strony członków tego gremium.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 20 marca 2024r. przedstawiono siedem propozycji rekomendacji przekazanych przez członków Rady wraz z odniesieniem biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

 

Rada Doradcza ZIT zdecydowała o przyjęciu wszystkich propozycji rekomendacji zgłoszonych przez jej członków:

 • Rekomendacja nr 1 zgłoszona przez p. Marka Lisa dot. projektu P2. Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii Poznań (poszerzenie listy beneficjentów o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).
 • Rekomendacja nr 2 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. projektów zaplanowanych do realizacji w ramach P7 Kultura i turystyka w Metropolii Poznań (umożliwienie aplikowania różnych beneficjentów tj. organizacje pozarządowe, WPN).
 • Rekomendacja nr 3 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. P4.3 Centrum Dialogu – wsparcie uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół z terenu Poznania (zapewnienie szerszego udziału organizacji pozarządowych, uwzględnienie szerszego oddziaływania metropolitalnego).
 • Rekomendacja nr 4 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. P4.2 Podnoszenie konkurencyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na obszarze Metropolii Poznań (ujęcie Zespołu Szkół Łączności i Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu).
 • Rekomendacja nr 5 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. wymiaru metropolitalnego projektów zgłoszonych w P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań (Przedsięwzięcia dot. budowy węzłów przesiadkowych w ramach obwodnicy kolejowej, zakupu taboru tramwajowego dla MPK, budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu).
 • Rekomendacja nr 6 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. wykazu projektów dla P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań (uwzględnienie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego).
 • Rekomendacja nr 7 zgłoszona przez p. Iwonę Janicką dot. projektów zaplanowanych do realizacji w ramach P7 Kultura i turystyka w Metropolii Poznań (uwzględnienie inwestycji – przebudowa hali Arena i budowa hali lekkoatletycznej w Poznaniu).

 

Następnie członkowie Rady Doradczej ZIT przyjęli jednomyślnie uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami.

 

Na koniec prowadząca posiedzenie Anna Aleksandrzak, Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia, podkreśliła chęć przekazania wniosków z posiedzenia bezpośrednio do urzędników i włodarzy samorządów Metropolii Poznań oraz wyraziła nadzieję na zintensyfikowanie współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych.

 

Dokumenty i materiały:
Protokół z posiedzenia 05.03.2024
Protokół z posiedzenia 20.03.2024
Uchwała Rady Doradczej nr 1/2024 ws. zaopiniowania projektu zaktualizowanej Strategii ZIT wraz z rekomendacjami
Zał. 1 Projekt aktualizacji Strategii ZIT w MOF Poznań na lata 2021-2027-dokument Strategii

Zał. 1 Projekt aktualizacji Strategii ZIT w MOF Poznań na lata 2021-2027-lista projektów ZIT

Zał. 1 Projekt aktualizacji Strategii ZIT w MOF Poznań na lata 2021-2027-tabela zmian

Zał. 2 Wykaz rekomendacji

Data publikacji: 20.02.2023

Rada Doradcza zaopiniowała pozytywnie projekt nowej Strategii ZIT


W dniu 16 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwały w zakresie zaopiniowania projektu nowej Strategii ZIT.


Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i składa się z przedstawicieli reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne.

 

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+ (w tym listy projektów zaproponowanych do realizacji) i tej kwestii dotyczyło posiedzenie organu konsultacyjnego, które odbyło się gościnnie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na poznańskim Franowie.

 

Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację projektu nowej Strategii ZIT wskazując m.in. na możliwości wsparcia stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji społecznych.

 

Posiedzenie Rady Doradczej ZIT stało się ponownie okazją do wymiany poglądów i zebrania rekomendacji ze strony przedstawicieli trzeciego sektora z terenu Metropolii Poznań. Wszystko dla zapewnienia realizacji nowej Strategii ZIT na lata 2021-2027 w zgodzie z potrzebami społeczności lokalnych oraz sektora pozarządowego aglomeracji poznańskiej.

 

Ważnym punktem wydarzenia było przyjęcie uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania projektu Strategii ZIT na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami. Przedstawiciele NGO zagłosowali m.in. za przyjęciem rekomendacji dotyczącej fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych dla niemowląt.

 

Dokumenty i materiały:
Protokół z posiedzenia 16.02.2023r.

Prezentacja - projekt Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027

Uchwała Rady Doradczej ws. zaopiniowania projektu Strategii ZIT wraz z rekomendacjami
Zał. 1 Projekt Strategii ZIT w MOF Poznań na lata 2021-2027 wraz z zał.

Zał. 2 Wykaz rekomendacji

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Data publikacji: 08.07.2022

Rada Doradcza pomaga w przygotowaniu nowej Strategii ZIT - za nami pierwsze posiedzenie


W dniu 7 lipca br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027.

 

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i składa się z przedstawicieli reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne. Pracom Rady Doradczej przewodniczy Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań - Piotr Wiśniewski.

 

Do zadań Rady należeć będzie w szczególności opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+ (w tym listy projektów zaproponowanych do realizacji), opiniowanie zmian w Strategii ZIT 2021+ a także udział w procesie monitorowania postępów jej wdrażania. Nadrzędnym celem powołania Rady Doradczej jest zwiększenie udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w realizacji rozwoju strategicznego Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach planowanych w nowej perspektywie unijnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Aktywny udział organizacji społecznych pomoże w przygotowaniu i realizacji nowej Strategii ZIT na lata 2021-2027 w zgodzie z potrzebami społeczności lokalnych oraz sektora pozarządowego aglomeracji poznańskiej.

 

Podczas pierwszego posiedzenia przyjęto regulamin nowego organu, który precyzuje zasady pracy i zakres umocowania członków w Radzie, a także w formie prezentacji przedstawiono stan prac nad przygotowaniem Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027. Członkowie Rady byli szczególnie zainteresowani planowanymi ze środków ZIT możliwościami wsparcia organizacji pozarządowych, działających aktywnie w sferze społecznej i obywatelskiej na terenie Metropolii Poznań.

 

Kolejne spotkanie członków Rady Doradczej planowane jest na przełom sierpnia i września. Wtedy Rada powinna zając się już gotowym projektem nowej Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027.

 

Dokumenty i materiały:

Protokół z posiedzenia 07.07.2022

Uchwała nr 1/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Doradczej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2022 - Regulamin Rady Doradczej

Prezentacja - stan prac nad Strategią ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Data publikacji: 20.06.2022

Powołanie Rady Doradczej ds. ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027


W dniu 14 czerwca br. Rada Metropolii Poznań przyjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027.


Rada została powowałana mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Kadencja Rady pokrywa się z okresem wdrażania Strategii ZIT w perspektywie 2021-2027 tj. do roku 2030.

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji,
b) opiniowanie zmian Strategii ZIT 2021+,
c) udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT 2021+.

Zasady pracy i zakres umocowania członków w Radzie określone zostaną w Regulaminie pracy Rady Doradczej przyjętym na pierwszym posiedzeniu Rady, które planowane jest w najbliższych tygodniach.

Dokumenty:
Uchwala_Rady_Metropolii_ws._powolania_Rady_Doradczej_ds._ZIT
Zal._1_do_uchwaly_Rady_Metropolii_ws._powolania_Rady_Doradczej_ds._ZIT
Data publikacji: 01.03.2022

Nabór kandydatów na członków Rady Doradczej ds. Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027


Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 (ZIT Poznań). Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027.


Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 

 1. opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji,
 2. opiniowanie zmian Strategii ZIT,
 3. udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.


W ramach niniejszego naboru wyłonieni zostaną członkowie organu spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.


Kandydaci powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w ramach lub na rzecz co najmniej jednej z poniższych dziedzin, tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 tj.:

 1. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (w tym e-usługi i e-zasoby publiczne).
 2. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego (w tym: wsparcie małej retencji, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwijanie systemów ratownictwa oraz prognozowania i ostrzegania środowiskowego).
 3. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (w tym wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego, rozwój infrastruktury ładowania pojazdów, wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności, działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne na rzecz transportu zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym).
 4. Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (w tym: usługi rozwojowe w systemie PSF, outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, wsparcie zarządzania wiekiem i elastycznych form zatrudnienia, Regionalne Programy Zdrowotne, eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy).
 5. Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w tym: wsparcie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości edukacji w szkołach i rozwój zainteresowań poza edukacją formalną, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i upowszechnienie doradztwa zawodowego, edukacja włączająca).
 6. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej (w tym: wsparcie usług asystenckich i opiekuńczych, usługi mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego, wsparcie deinstytucjonalizacji opieki medycznej – w tym opieki psychiatrycznej, standardy dostępności w podmiotach leczniczych, Regionalne Programy Zdrowotne oraz wczesne wykrywanie chorób).
 7. Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym: wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcie migrantów, integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczności na rzecz rozwoju lokalnego, wsparcie partnerów społecznych i organizacji pozarządowych).

  Dodatkowo, kandydaci mogą reprezentować organizacje aktywnie działające w następujących dziedzinach:

 8. Społeczeństwo obywatelskie.
 9. Ochrona środowiska.
 10. Promowanie włączenia społecznego.
 11. Promowanie praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedykryminacji.

 

Wybór członków Rady z grona kandydatów nastąpi w zgodzie z następującymi kryteriami: doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji Strategii ZIT, wiedza i kompetencje zawodowe; wola aktywnego udziału i zaangażowania w konsultowanie przedkładanych materiałów; nieposzlakowana opinia; obszar działania organizacji obejmuje terytorium Metropolii Poznań.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).


UWAGA: Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 669 80 54 lub 690 951 110 oraz pod adresem e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl.


Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ”, należy:

 1. przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań lub
 2. składać osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w: Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do jednostki).


Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznk nr 1 do ogłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy (28 KB)