Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: sierpień 2017 – lipiec 2018
Wartość projektu:

3 046 541,62 zł

Dofinansowanie UE:

2 588 855,72 zł


Zakres projektu:

Celem projektu była termomodernizacja  Zespołu Szkół im. M. Żelazka w Chludowie.

 

Projekt obejmował działania, przyczyniające się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, oświetlenia, ograniczenia strat energii i redukcje zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych w procesie energetycznego spalania paliwa.

 

Odbiorcami projektu są osoby związane z obiektem szkolnym (uczniowie, nauczyciele, rodzice, lokalna społeczność). Ze względu na globalne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska odbiorcę będzie również całe społeczeństwo. Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”, jednym z priorytetów jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej.

 

Projekt obejmował rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, warunków cieplnych obiektu i zwiększenie energooszczędności obiektu, poprawy komfortu użytkowników.

 

W zakres prac weszło:

 

Dodatkowym aspektem Projektu jest podjęcie działań informacyjnych w ramach promocji projektu, nt. konieczności działań chroniących środowisko naturalne i zasad funkcjonowania UE. Projekt obejmował także pełnienie funkcji inspektora nadzoru.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-termomodernizacja-zespolu-szkol-w-chludowie-celem-poprawy-srodowiska-naturalnego