Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: sierpień 2017 – lipiec 2018
Wartość projektu:

3 046 541,62 zł

Dofinansowanie UE:

2 588 855,72 zł


Zakres projektu:

Celem projektu była termomodernizacja  Zespołu Szkół im. M. Żelazka w Chludowie.

 

Projekt obejmował działania, przyczyniające się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, oświetlenia, ograniczenia strat energii i redukcje zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych w procesie energetycznego spalania paliwa.

 

Odbiorcami projektu są osoby związane z obiektem szkolnym (uczniowie, nauczyciele, rodzice, lokalna społeczność). Ze względu na globalne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska odbiorcę będzie również całe społeczeństwo. Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”, jednym z priorytetów jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej.

 

Projekt obejmował rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, warunków cieplnych obiektu i zwiększenie energooszczędności obiektu, poprawy komfortu użytkowników.

 

W zakres prac weszło:

 • docieplenie obiektu
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne
 • wymiana grzejników
 • montaż paneli fotowoltaicznych (OZE)

 

Dodatkowym aspektem Projektu jest podjęcie działań informacyjnych w ramach promocji projektu, nt. konieczności działań chroniących środowisko naturalne i zasad funkcjonowania UE. Projekt obejmował także pełnienie funkcji inspektora nadzoru.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 309 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 867,62 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 46,52 MWh/rok
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,02 MWe
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 215,12 ton CO2


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań