Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)


Zakończony         od 22-02-2017 do 03-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 23.01.2017 r. ogłaszają
nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych
węzłów przesiadkowych (ZWP). Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie
Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   27-07-2017 


Data publikacji: 28.07.2017

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4042/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru
Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania
3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie
ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Uchwała nr 29/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (321.5 KB)

Uchwała Nr 4042/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz

projektów ocenionych pozytywnie (282.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4042/2017 (372.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej (232.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej (458.4 KB)

Dokumenty do podpisania umowy (1.4 MB)

Wyniki ocen 


Wyniki oceny merytorycznej
(Data publikacji: 19.07.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej - poddziałanie 3.3.3. Typ I (220.6 KB)Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 22.06.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie
i skierowane do dalszej oceny, 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia i 1 projekt wycofano. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną
ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 06.04.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 do poddziałania 3.3.3
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane
z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

W dniu 6 kwietnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania
w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I (230.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I (223.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ I (322.0 KB)


Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.02.2017 r. od godziny 7.30 do 3.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r., 20 stycznia 2017 r.):

Jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania, gminy Czempiń i gminy Środa Wielkopolska.Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będą do realizacji inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP), polegające w szczególności na:

 1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych,
 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innej infrastruktury drogowej służącej wyłącznie obsłudze ZWP,
 3. Budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
 4. Budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego,
 5. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne),
 6. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych,
 7. Zakupie autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP,
 8. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji zapleczy technicznych do obsługi autobusów – wyłącznie w połączeniu z inwestycją opisaną w pkt 7,
 9. Inwestycjach związanych z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie ZWP, przeznaczonych na towarzyszące usługi transportowe (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/miejskich),
 10. Działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).


W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie kosztów tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach kolejowych i przystankach położonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz przy stacjach Czempiń i Środa Wielkopolska, a także przy najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportu pętlach lub przystankach tramwajowych, położonych na zewnątrz drugiej ramy komunikacyjnej Poznania. W gminach pozbawionych funkcjonującej komunikacji kolejowej węzły przesiadkowe mogą być tworzone przy istniejących przystankach publicznej komunikacji autobusowej, dowożącej pasażerów do trakcji kolejowej lub tramwajowej. Ponadto w ramach projektu mogą być także realizowane węzły przesiadkowe położone przy wodnych liniach komunikacyjnych.

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej 2 z elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-9 (przy czym pkt. 8 jest możliwy do realizacji wyłącznie w połączeniu z pkt. 7 i to połączenie nie jest traktowane jako 2 elementy) oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 10. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.

Projekt składany na konkurs może dotyczyć inwestycji zwiększających funkcjonalność ZWP, na którego utworzenie Wnioskodawca już uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. WRPO 2014+ pod warunkiem, że jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu P1 ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”, jakim jest wzrostu znaczenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jako formy transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Obligatoryjnym elementem projektu powinna być budowa dodatkowych miejsc postojowych w istniejących przy ZWP obiektach „park&ride” lub budowa nowych obiektów „park&ride” przy istniejącym ZWP lub obiektów „park&ride” zlokalizowanych poza istniejącym ZWP ale funkcjonalnie z nim powiązanych.Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 50 000 000 PLN i może ulec zmianie,

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
UWAGA

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3251/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do zmienionego Uchwałą Nr 3181/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2017 r. zmienionych Uchwałą Nr 3113/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” i zmienionych Uchwałą Nr 3142/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. „Wytycznych IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1-5 i 9”. Umożliwi to potencjalnym beneficjentom aplikowanie o środki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zmiany Regulaminu Konkursu polegają na:

 1. zmianie załącznika nr 5 do Regulaminu Konkursu, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3140/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 2. zapis Regulaminu Konkursu w pkt. III G. „Zamówienia publiczne” otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy zgodne z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” publikowanych na Stronie internetowej Programu oraz na Portalu, w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania”.

Uzupełniono również kryteria konkursowe o wymagane kryteria formalne.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 10 lutego 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin konkursu 3.3.3 (obowiązujący od 10 lutego 2017) (945.6 KB)
1. Kryteria wyboru projektów (503.8 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (obowiązujący od 10 lutego 2017) (457.5 KB)

Uchwała 3251/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.02.2017r. ws. zmiany reagulaminu 3.3.3. (479.4 KB)Regulamin naboru 3.3.3 Typ I (950.4 KB) (poprzednia wersja regulaminu)


1. Kryteria wyboru projektów (106.1 KB)

2. Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 3.3.3 (550.9 KB)

4. Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (92.7 KB)

4. Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (127.2 KB)

5. wzór umowy o dofinansowanie projektu (468.5 KB)

6. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (634.9 KB)

6. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (od 01.02.2017) (1.2 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (503.3 KB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (od 01.02.2017) (1.1 MB)

8. Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych (112.9 KB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku - Poddziałanie 3.3.3 Typ I (158.5 KB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

12. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmainy klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17. Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko (310.5 KB)

18. Załącznik nr 4 do wniosku Oswiadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

19. Załącznik nr 3 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

20. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

21. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

22. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrozenie Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (6.9 MB)

23. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

24. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

25. Załacznik nr 29 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (65.5 KB)

26. Zalacznik nr 40 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (53.5 KB)

27. Załącznik nr 31 Oświadczenia Partnera Uczestnika (81.5 KB)


 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 23.01.2017

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-17