Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16

1. Czy do wniosku o dofinansowanie  w ramach Poddziałania 3.3.3 projektu planowanego w trybie zaprojektuj wybuduj oprócz programu funkcjonalno-użytkowego, decyzji administracyjnych, środowiskowych należy dołączyć pozwolenie wodno-prawne?

W PFU zostanie wyraźnie wskazane, że dla danego obiektu jest wymagane opracowanie  operatu wodnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, które zostanie przedłożone przy pierwszym wniosku o płatność.

 

W przypadku zastosowania w projekcie formuły „zaprojektuj wybuduj” , jeżeli wnioskodawca  w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym to może być one dostarczone w terminie późniejszym razem z pozwoleniem na budowę.

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach projektu mogą być realizowane działania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji zapleczy technicznych do obsługi autobusów – wyłącznie w połączeniu z inwestycją opisaną w pkt. 7. W zakresie przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje ująć koszty zakupu autobusów, zarówno o napędzie konwencjonalnym jak i o napędzie hybrydowym. Wnioskodawca w ramach projektu zamierza także zainwestować w zaplecze techniczne do obsługi autobusów tj. wybudować myjnię autobusową. Czy koszty dotyczące inwestycji w opisanym zakresie mogą zostać uznane za kwalifikowane?

 

Co do zasady koszt myjni autobusowej (w ramach typu 8) jest kwalifikowalny pod warunkiem, że myjnia ta nie będzie służyć celom komercyjnym, a jedynie na użytek obsługi taboru. Typ 8 można realizować wyłącznie w połączeniu z typem 7 (zakup taboru). W kwestii rodzaju autobusów informujemy, że wymogiem jest spełnienie przez zakupiony tabor co najmniej normy emisji spalin Euro 6. Ponadto zakupiony tabor musi być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie informujemy, że właściwa weryfikacja projektu, w tym zasadność, wysokość kosztów nastąpi na etapie oceny strategicznej w ZIT oraz oceny formalnej i merytorycznej w IZ WRPO 2014+.


3. Wnioskodawca planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na projekt składający się z kilku elementów składowych, z których jeden będzie realizowany na podstawie partnerstwa z innym podmiotem. Czy w umowie partnerstwa należy wymienić wszystkie elementy całego wniosku,  czy należy odnieść się tylko do części,  tego elementu,  który faktycznie będzie realizowany wspólnie przez wnioskodawcę?

 

Obydwie wymienione zakresy umowy partnerstwa są aprobowane, od woli wnioskodawcy zależy który z typów będzie zastosowany. Należy jednak pamiętać, aby umowa partnerstwa była zgodna z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu. Warto zaznaczyć, że zadania i obowiązki partnerów w ramach projektu powinny być wyraźnie wskazane w zapisach umowy.

 

4. Wnioskodawca niedawno podpisał umowę na dofinansowanie budowy węzła przesiadkowego i obecnie planuje wybudować drugi węzeł przesiadkowy przy tym samym dworcu kolejowym, ale po drugiej stronie torów kolejowych. Czy jest możliwość składania wniosku o dofinansowanie na taką inwestycję?

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu istnieje taka możliwość:

"Projekt składany na konkurs może dotyczyć inwestycji zwiększających funkcjonalność ZWP, na którego utworzenie Wnioskodawca już uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. WRPO2014+ pod warunkiem, że jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu P1 ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”, jakim jest wzrost znaczenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jako formy transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Obligatoryjnym elementem projektu powinna być budowa dodatkowych miejsc postojowych w istniejących przy ZWP obiektach „park&ride” lub budowa nowych obiektów „park&ride” przy istniejącym ZWP lub obiektów „park&ride” zlokalizowanych poza istniejącym ZWP ale funkcjonalnie z nim powiązanych."