Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Środki na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pochodzą w naszym województwie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na etapie programowania nowej perspektywy unijnej podjęto decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków, w postaci części rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych, na realizację inwestycji w ramach ZIT na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Przewidziana alokacja na realizację projektów w ramach ZIT dla miasta wojewódzkiego w Wielkopolsce wynosi 196,6 mln euro.
 
Celem realizacji ZIT w Polsce jest:
 
Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie wielkopolskim odbywa się poprzez Instytucje Pośredniczące (IP) właściwe dla dwóch obszarów funkcjonalnych:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2015 r.), zawartego pomiędzy Związkiem ZIT a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Z dokumenten można zapoznać się tutaj.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146) Stowarzyszenie pełni zadania obejmujące udział w wyborze projektów do dofinansowania oraz współpracę przy przygotowaniu kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych poddziałań dedykowanych ZIT. Funkcjonowanie Związku ZIT dla MOF Poznania finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/co-to-jest-zit