Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Środki na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pochodzą w naszym województwie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na etapie programowania nowej perspektywy unijnej podjęto decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków, w postaci części rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych, na realizację inwestycji w ramach ZIT na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Przewidziana alokacja na realizację projektów w ramach ZIT dla miasta wojewódzkiego w Wielkopolsce wynosi 196,6 mln euro.
 
Celem realizacji ZIT w Polsce jest:
  • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie miast wojewódzkich);
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.
 
Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie wielkopolskim odbywa się poprzez Instytucje Pośredniczące (IP) właściwe dla dwóch obszarów funkcjonalnych:
  • Stowarzyszenie Metropolia Poznań – w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (ZIT dla miasta wojewódzkiego),
  • Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – w obszarze ośrodka regionalnego Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego (ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym).

Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2015 r.), zawartego pomiędzy Związkiem ZIT a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Z dokumenten można zapoznać się tutaj.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146) Stowarzyszenie pełni zadania obejmujące udział w wyborze projektów do dofinansowania oraz współpracę przy przygotowaniu kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych poddziałań dedykowanych ZIT. Funkcjonowanie Związku ZIT dla MOF Poznania finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.