Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Projekty strategiczne

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zakłada się realizację 12 projektów strategicznych:

P1. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania.
P2. Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania.
P3. Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
P4. Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
P5. Wsparcie przedsiębiorczości w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
P6. Integracja sieci dróg wojewódzkich w MOF Poznania.
P7. Metropolitalny system tras rowerowych.
P8. Termomodernizacja obiektów użteczności publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania.
P9. Ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe.
P10. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania.
P11. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
P12. Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania.

P13. Metropolitalny System Informacji Przestrzennej

Wdrażanie projektów strategicznych będzie możliwe poprzez realizację projektów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Procedury wyboru projektów zakładają tryb konkursowy i pozakonkursowy. Każdy wniosek o dofinansowanie przejdzie trzy stopnie oceny: strategiczną, formalną i merytoryczną.

 

Przewidziana alokacja na realizację projektów w ramach Strategii ZIT dla MOF Poznania wynosi 196,6 mln euro (w tym 174,4 mln euro z EFRR, 22,2 mln euro z EFS).

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/projekty-strategiczne