Projekty strategiczne

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zakłada się realizację 12 projektów strategicznych:

P11. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
P12. Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania.

P13. Metropolitalny System Informacji Przestrzennej

Wdrażanie projektów strategicznych będzie możliwe poprzez realizację projektów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Procedury wyboru projektów zakładają tryb konkursowy i pozakonkursowy. Każdy wniosek o dofinansowanie przejdzie trzy stopnie oceny: strategiczną, formalną i merytoryczną.

 

Przewidziana alokacja na realizację projektów w ramach Strategii ZIT dla MOF Poznania wynosi 196,6 mln euro (w tym 174,4 mln euro z EFRR, 22,2 mln euro z EFS).