P5. Wsparcie przedsiębiorczości w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozoju gospodarczego
Poddziałanie 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy pozycji konkurencyjnej Metropolii Poznań w branży IT.
 
Działania w ramach projektu
 Program zakłada wsparcie inkubacji firm działających w branży IT Aglomeracji Poznańskiej, we współpracy ze środowiskiem akademickim, poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom w początkowej fazie ich działalności usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwoju produktu/usługi oraz umocnienia pozycji rynkowej.
Projekt będzie realizowany w oparciu o Instytucję Otoczenia Biznesu zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym przez konsorcjum publicznych uczelni poznańskich (prowadzących działalność naukową i dydaktyczną  w zakresie informatyki) oraz Miasto Poznań. Działania  w projekcie spełnią wymogi stawiane w punkcie 2.A.6.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dot. kierunkowych zasad wyboru projektów.
Instytucja Otoczenia Biznesu powoła w ramach swoich struktur organ nadzorujący, który pełnić będzie funkcje kontrolne i doradcze względem projektu. Projekt będzie zarządzany we wszystkich obszarach przez zespoły i osoby powołane przez władze wydziałów, prowadzących badania naukowe oraz kształcących w zakresie informatyki. IOB będzie współpracować z Miastem Poznań w zakresie ewaluacji, monitoringu i promocji rezultatów.
 
Planuje się, iż wsparcie udzielone przedsiębiorstwom będzie zróżnicowane wg stopnia zaawansowania produktu jakim dysponują. W tym względzie podzielono firmy uczestniczące w projekcie na 3 grupy:
 • firmy w początkowej fazie działalności, na wczesnym etapie gotowości produktu – zakłada się, że w projekcie będzie uczestniczyć co najmniej 60 firm z tej grupy,
 • firmy w początkowej fazie działalności, które w trakcie trwania programu uzyskają wysoką gotowość do sprzedaży – co najmniej 30 firm spośród wszystkich firm uczestniczących  w projekcie,
 • firmy w początkowej fazie działalności, które w trakcie trwania programu staną przez problemem rozwijania produkcji i sprzedaży – co najmniej 15 spośród 30 firm które uzyskają wysoką gotowość do sprzedaży.
 
Każda z firm musi spełniać w programie definicję firmy – start-up technologicznego, tzn. takiej firmy której zasadniczy i najważniejszy produkt jest efektem wysokospecjalistycznych nakładów wiedzy i pracy właścicieli i kontrahentów i której przewaga konkurencyjna w najwyższej mierze wiąże się z technologicznym rozwiązaniem, który zawarty jest w jej produktach. Firma przystępująca do projektu będzie składać wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów, który pozwoli oszacować szanse rynkowe proponowanych rozwiązań technologicznych. W przypadku pozytywnej oceny firma przygotuje analizę biznesową wskazującą na rodzaj potrzebnego wsparcia oraz oczekiwane rezultaty takiego wsparcia. 

Formy wsparcia:
 1. Usługi prawne i eksperckie ochrony przedpatentowej posiadanych rozwiązań. Usługa finansowana do przyznanego limitu, dotyczyć będzie „koncepcji” mających charakter „utworów” jak i w mniejszym stopniu wynalazków które nie uzyskały jeszcze wsparcia patentowego np. w fazie przygotowania wniosku patentowego przed jego złożeniem. Usługa, zamawiana indywidualnie przez firmę, będzie obejmować wykonanie analizy eksperckiej rynkowych rozwiązań  w zakładanym zakresie, wydawanie opinii oraz sporządzenie „utworu” – podlegającego ochronie,  w sposób najlepiej zabezpieczający jego twórcę, w tym niezbędną analizę prawną.
 2. Doradztwo badawczo – rozwojowe finansowane do przyznanego limitu, świadczone na rzecz firmy przez pracownika naukowego/ instytucje naukową w programie doradczym trwającym do 6 miesięcy i obejmującym max 40h usług doradczych/miesiąc i/lub wynajem (w ramach przyznanej puli godzin) specjalistycznych laboratoriów/infrastruktury badawczej. Założeniem, jest iż suma wszystkich zobowiązań pracownika naukowego bezpośrednio zaangażowanego w projekt i wynikająca z wszystkich umów w tym okresie nie może przekroczyć 200h. Zasadą jest wybór wykonawcy przez firmę na podstawie konkursu  przeprowadzonego wśród pracowników naukowych/instytucji naukowych aglomeracji poznańskiej na najlepsze rozwiązanie przedstawionego przez firmę problemu badawczego.
 3. Specjalistyczne usługi szkoleniowe, mentoringowe i projektowe – zgodnie ze specyficznymi potrzebami firm wg ich indywidualnych zamówień – mających na celu poznanie i adaptowanie najlepszych wzorów organizacji działalności gospodarczej w branży IT w kraju i za granicą, realizowane przez zróżnicowany katalog usługodawców/ekspertów, m.in. poprzez poznanie istotnych przewag organizacyjnych wiodących podmiotów w tej branży, podjęcie współpracy i adaptacje najlepszych rozwiązań lub realizację wspólnych projektów w specyficznym obszarze zainteresowania.
 4. Usługi intramentoringowe poprzez platformę internetową oraz usługi informacyjne dotyczące wszystkich form wsparcia przedsiębiorczości w Aglomeracji Poznańskiej. Jest to forma wsparcia polegająca na wzajemnym doradztwie i kojarzeniu partnerów poprzez portal, na którym przedsiębiorstwa i naukowcy będą mogli przedstawiać swoje projekty/badania/rozwiązania/ problemy wraz z zaproszeniem oraz z możliwością składania ofert współpracy.
 5. Usługi udostępnienia infrastruktury coworkingowej. Wsparcie będzie polegać na udostępnianiu wszystkim firmom uczestniczącym w projekcie potrzebnego im miejsca do pracy i spotkań łącznie z dostawą mediów, adresem poczty i wymaganym zapleczem socjalnym przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Ponadto IOB zapewni podmiotom uczestniczącym w projekcie bezpłatny dostęp do infrastruktury serwerowej oraz specjalistycznych laboratoriów pozwalających na prototypowanie i testowanie rozwiązań. 
 6. Pomoc dla firm w początkowej fazie działalności, które staną przed problemem rozwijania produkcji i sprzedaży. Firmy będą mogły otrzymać pomoc na pokrycie części kosztów wynajmu powierzchni przez okres do 18 miesięcy. Pomoc będzie w szczególności udzielana wysoce innowacyjnym przedsiębiorstwom oraz firmom spoza województwa wielkopolskiego w przypadku przeniesienia ich siedziby na teren Metropolii Poznań.
 7. Usługi marketingowe, prawne i księgowe dla nowopowstałych firm. W ramach przyznanego limitu firmy będą mogły kupować potrzebne usługi prawne (np. analizy prawne, przygotowanie umów, działania związane z reprezentacją procesową), usługi księgowe (np. prowadzenie księgowości, sporządzenie analiz będących częścią aplikacji pod wsparcie z pozostałych programów unijnych w tym międzynarodowych) i usługi marketingowe (np. przygotowanie folderów, logotypów, przeprowadzenie spotkań sprzedażowych, opracowanie strategii sprzedaży, zakup materiałów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowych).
 
IOB zapewni, że minimum 30% firm otrzymujących wsparcie utrzyma czynną i nieprzerwaną działalność gospodarczą w okresie 36 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
 
Beneficjenci

Instytucja Otoczenia Biznesu powołana zgodnie z obowiązującym prawem przez publiczne uczelnie wyższe  (prowadzące działalność naukową i dydaktyczną  w zakresie informatyki) . Uczestnikiem Instytucji Otoczenia Biznesu może być także Miasto Poznań oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.


Finansowanie
Całość projektu: 2,353 mln EUR, w tym:
 •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 2,00 mln EUR 
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 0,353 mln EUR.

Rodzaj naboru
Tryb pozakonkursowy.