Ogłoszono dwa konkursy ZIT dot. profilaktyki zdrowotnej (grypa, czerniak)

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca ogłosili dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Konkursy dotyczą realizacji regionalnych programów zdrowotnych:

  • Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania.
  • Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Projekty składania w obu konkursach muszą dotyczyć interwencji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym poznania pokrywającym się z terenem Metropolii Poznań.

W katalogu potencjalnych wnioskodawców znajdują się:

  1. pracodawcy,
  2. instytucje rynku pracy,
  3. podmioty ekonomii społecznej,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.


Więcej informacji o naborach można znaleźć na podstronach konkursów: