Ogłoszono nabór: Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZITZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 1 listopada 2023 roku ogłasił nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.03.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Nabór wniosku trwa od 1 listopada 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 30 377 775,00 PLN


W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor
  • zakup i modernizacja zero-(elektrycznych BEV, wodorowych FCV) lub niskoemisyjnych aktywów mobilnych (w tym taboru) wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym, spełniających wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE (z późniejszymi zmianami), w tym autobusów napędzanych LNG, CNG, LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug-in). Zakupowi taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną infrastrukturę (tj.: zaplecza technicznego do obsługi taboru; infrastrukturę punktową: zajezdnie tramwajowe i autobusowe, przystanki, wysepki, multimodalne systemy transportu publicznego).
 2. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura
  • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury transportu (między innymi: sieci tramwajowych i autobusowych – z ograniczeniem do inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego; buspasy; przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu: pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, infrastruktura drogowa przy pętlach tramwajowych/autobusowych, stacjach kolejowych; wyposażenie dróg i ulic w obiekty i urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego i niechronionych użytkowników dróg, energooszczędne oświetlenie led (niedominujący element projektu));
  • rozwój wielogałęziowego powiązania podsystemów transportu publicznego oraz indywidualnego (między innymi centrów przesiadkowych, dworców (w tym kolejowych, autobusowych), obiektów P&R, B&R);
  • zakup i montaż czujników monitorujących jakość powietrza przede wszystkim w ramach zanieczyszczeń liniowych generowanych przez transport;
  • cyfryzacja transportu miejskiego oraz działania towarzyszące rozwojowi transportu publicznego (z wyłączeniem inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla ruchu indywidualnego samochodowego) poprawiające m.in. przepływ i bezpieczeństwo pasażerów (np. węzły przesiadkowe, miejskie systemy ITS dla transportu publicznego), inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi, systemy gromadzenia danych dotyczących mobilności;
  • budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej, instalacje służące do dystrybucji nośników energii i paliw dla zeroemisyjnego transportu zbiorowego nowej generacji wykorzystującego proekologiczne źródła napędu (np. energia elektryczna, wodór).
 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności
  • budowa i rozbudowa dróg rowerowych (w tym kontrapasów) oraz dróg dla pieszych i rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (element projektu), kontraruchów oraz pasów ruchu dla rowerów;
  • inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty wspierające niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład: stojaki, urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego, wiaty rowerowe, zaplecze sanitarne, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, przejścia i azyle dla pieszych, oświetlenie (element projektu)).
 4. Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1-3) 
  • rozwój innowacyjnych technologii ITS wspierających dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność;
  • rozwiązania umożliwiające integrację taryfową;
  • rozwój systemów autonomicznych w transporcie miejskim;
  • wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS)
  • rozwój systemów biletowych i aplikacji służących mobilności, systemów współdzielenia środków transportu i rozwój innowacyjnych środków transportu oraz systemu zarządzania ruchem drogowym.
 5. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne (jako obowiązkowy element projektu wskazanego w pkt. 1-3, w ramach mechanizmu cross-financingu do wysokości 15% kosztów całkowitych projektu)
  • podnoszenie świadomości w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego mające na celu zapewnienie, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji;
  • kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie zrównoważonej mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym.
 6. Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie:
  • zielono-niebieskiej infrastruktury,
  • efektywności energetycznej,
  • wykorzystania energii z OZE.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 1. O dofinansowanie w ramach naboru może ubiegać się Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Stowarzyszenie pełni rolę Związku ZIT. Podstawowym zadaniem Związku ZIT jest kreowanie polityki rozwoju na obszarze realizacji ZIT i koordynowanie realizacji projektów wynikających ze strategii ZIT/strategii rozwoju ponadlokalnego, w szczególności tych współfinansowanych ze środków polityki spójności.
 2. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wraz regulaminem i załącznikami jest dostępne na portalu FEW:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/466