Potencjalnych beneficjentów poddziałania 7.2.3 zainteresowanych trwającym konkursem zapraszamy do konsultacji zdalnych

W związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19 informujemy, że ze względu na aktualne obostrzenia sanitarne podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji spotkania informacyjnego dot. trwającego naboru do poddziałania 7.2.3. (nabór wniosków trwa do 12 czerwca br.).

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych potencjalnych beneficjentów serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z przedstawicielami Instytucji Organizujących Konkurs:


Przypominamy, że w trwającym naborze, z którym można zapoznać się TUTAJ, premiowane będą projekty składane przez organizacje pozarządowe.


W ramach naboru przyjmowane będą projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych.
  2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
  3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
  4. Placówki wsparcia dziennego.
  5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, psychologia, diagnoza FAS).


Dodatkowo premiowane będą projekty zakładające wsparcie placówek wsparcia dziennego.