Zwiększenie alokacji w zakończonym konkursie na trasy rowerowe (3.3.3. Typ II)

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 do Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, typ II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania, wzrosła z 8 100 000,00 PLN do 11 975 218,36 PLN.

W dniu 2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5688/2018 w sprawie: zmiany uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5200/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu
Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, typ II
„Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w naborze.

Uchwała ZWW 5688/2018 zmieniająca uchwałę nr 5200/2018 (217.4 KB)

Załącznik do uchwały ZWW 5688/2018 zmieniającej 5200/2018 - NOWY REGULAMIN (940 KB)