Dla kogo jest ten program?

W ramach WRPO 2014+ wyróżniamy beneficjentów, którymi zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 są: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przygotowują̨ oni wniosek o dofinansowanie projektu, przedkładają̨ go do oceny, a po zatwierdzeniu realizują̨ - wybierając w tym celu odpowiedniego wykonawcę̨.

Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia są zróżnicowani w zależności od rodzaju działania i poddziałania. Szczegółowa lista beneficjentów znajduje się w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w rozdziałach opisujących poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania w ramach Programu.

 

Główne kategorie beneficjentów

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Administracja Rządowa

i Samorządowa

Jednostki samorządu terytorialnego, Organy administracji rządowej, Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

Ochrona

Środowiska

Parki narodowe i krajobrazowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kultura

Instytucje kultury, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

Przedsiębiorstwa, biznes

Instytucje Otoczenia Biznesu, Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym, Przedsiębiorcy.

Promocja

Regionu

Instytucje regionalne wspierające promocję regionu, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

Edukacja

i badania

Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia), Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.Sposób finansowania programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.  W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa wielkopolskiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61%
 • Europejski Fundusz Społeczny: 24%
 • Wkład krajowy z budżetu państwa: 15%


Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia


Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Fundusz 

%WRPO

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

467 900 000

EFRR

19,10

2.  Społeczeństwo informacyjne

60 000 000

EFRR

2,45

3. Energia

353 475 177 

EFRR

14,43

4. Środowisko 

204 000 000

EFRR

8,33

5. Transport

414 000 000

EFRR

16,90

6. Rynek pracy

264 977 233

EFS

10,81

7. Włączenie społeczne

197 290 359

EFS

8,05

8. Edukacja

156 263 648

EFRR 

6,38

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

261 600 000

EFRR

10,68

10. Pomoc Techniczna

70 700 000

EFS

2,89

Ogółem:

2 450 206 417

EFRR + EFS

100


Planowane efekty wdrażania programu zostały opisane w w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w Załączniku 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych. 

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Więcej o zasadach udzielania pomocy publicznej przeczytasz w zakładce pomoc publiczna dla województwa wielkopolskiego.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – wsparcie dla miejskich obszarów funkcjonalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Samorządy, które są do tego uprawnione, mogą realizować projekty w trybie ZIT zawiązując partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny – tzw. Związki ZIT) i przygotowując wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla danego obszaru funkcjonalnego. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji oraz inne elementy określone w art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Związki ZIT muszą podpisać odpowiednie porozumienie dotyczące wdrażania instrumentu ZIT z Zarządem Województwa.

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W formule ZIT możliwe będą do realizacji projekty współfinansowane zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W województwie wielkopolskim instrument ZIT realizowany jest na mocy Uchwał Nr 4013 /2013 oraz 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  7 listopada  2013 roku oraz odpowiednich porozumień pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a poszczególnymi Związkami ZIT. Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce:

 • miejski obszar funkcjonalny Poznania – jako ZIT dla miasta wojewódzkiego
 • obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim – jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym 


Przewidziana alokacja na realizację poszczególnych Strategii ZIT wynosi:

 • Strategia ZIT dla MOF Poznania – 196,6 mln euro (w tym 174,4 mln euro z EFRR, 22,2 mln euro z EFS)
 • Strategia ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 69,1 mln euro (w tym 61,3 mln euro z EFRR, 7,8 mln euro z EFS)


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie są jedynym instrumentem wsparcia polityki miejskiej w ramach WRPO 2014+. Dla ośrodków o charakterze subregionalnym (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi) przewidziano pomoc w postaci instrumentu Obszarów Strategicznej Interwencji.  W Wielkopolsce OSI subregionalne realizowane będzie w następujących miastach: Leszno, Piła, Konin, Gniezno.

 

Instytucje w Programie

Poznaj instytucje w programie, ich kompetencje i adresy.


Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 odpowiada Zarząd Województwa. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim umiejscowiona jest jednostka, której powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym, a te dalej Instytucjom Wdrażającym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Al. Niepodległości 34; 61-713 Poznań, tel. 61 62 66 300, fax 61 62 66 301, e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl, adres strony www: http://wrpo.wielkopolskie.pl


Instytucja Pośrednicząca

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP). Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu. Podobna sytuacja dotyczy powołania Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Pośredniczącą. Warto także zaznaczyć, że zgodę na ustanowienie IW musi wyrazić także Instytucja Zarządzająca, jako odpowiedzialna za całość systemu w ramach właściwego programu.


Kontakt do Instytucji Pośredniczących:


 • ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
  Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
  ul. Częstochowska 25 lok. 31, 62-800 Kalisz
  tel. 62 598 52 37
  e-mail: biuro@sako-info.pl
  adres strony www: http://www.sako-info.pl

 

Bliższe informacje o programie można znaleźć na portalu WRPO.