Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027Data publikacji: 20.02.2024

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 - Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza konsultacje społeczne. Konsultacje potrwają do 11 marca 2024 roku.


Stowarzyszenie Metropolia Poznań, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz par. 24 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prowadzi konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027.


Zmiany w dokumencie Strategii ZIT wynikają m.in. z dodania obszaru turystyka i kultura, zmian w ramach poszczególnych projektów zintegrowanych, doprecyzowania niektórych zapisów lub ich dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Szczegółowy wykaz znajduje się w tabeli zmian.

 

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.

 

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie do 11 marca 2024 r. w formie pisemnej:

  • z wykorzystaniem formularza uwag w pliku WORD poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl, lub
  • z wykorzystaniem wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Ze względu na efektywność procesu rozpatrywania uwag prosimy w miarę możliwości o przekazywanie uwag w formie cyfrowej (formularz online, formularz w pliku WORD).

 

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl lub telefonicznie: Dawid Drobnić, tel. 798 969 289.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Projekt zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027
Załącznik nr 1 do Strategii ZIT-Lista projektow ZIT
Tabela zmian do Strategii ZIT
Formularz uwag