Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 001 z dnia 02.03.2023 r.

W dniu 2 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dokument został wygenerowany z modułu eSZOP, który służy przygotowaniu Szczegółowych Opisów Priorytetów programów krajowych i regionalnych realizowanych na podstawie rozporządzeń funduszowych w ustandaryzowanej i elektronicznej formie. Forma dokumentu wynika z Wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

 

W ramach etapu I przyjęto opisy Działań:

• 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych,

• 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,

• 02.07 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej,

• 03.01 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej,

• 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej,

• 06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców,

• 06.11 Podmioty ekonomii społecznej,

• 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne,

• 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

• 07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT,

• 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze,

• 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny,

• 11.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz informacja i komunikacja o Programie,

• 12.01 Zatrudnienie,

• 13.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz informacja i komunikacja o Programie.


SZOP.FEWP.001 (1.1 MB)

Tabela finansowa_marzec 2023 (34.9 KB)


Dokument obowiązuje od dnia 2 marca 2023 r.

 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca (IZ) przedkłada treść uwag do wyżej wymienionych Działań Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dokumentu wraz z odniesieniami IZ.

Konsultacje społeczne_uwagi (718.8 KB)