Zakończył się proces aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.3)

Zmiany Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (14 grudnia 2017 r.) jak i Ministra Rozwoju (22 grudnia 2017 r.).

Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków są kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+.


Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.:


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.3 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (563.8 KB)
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT (879.5 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego) z dnia 14.12.2017

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska