Zaktualizowana Strategia ZIT w MOF Poznania pozytywnie zaopiniowanaW czerwcu 2024r. zaktualizowany i przyjęty przez Radę Metropolii dokument Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027 – uzyskał pozytywne opinie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
Zarządu Województwa Wielkopolskiego (IZ FEW 2021+).

 

Dokument Strategii ZIT w MOF Poznania 2021+ określa wizję rozwoju Metropolii Poznań, na którą składa się umiejętne wykorzystanie i łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego MOF Poznania w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki, budowania efektywnej i niskoemisyjnej sfery transportu, a także zwiększenia adaptacyjności do zmian klimatu oraz kształtowania ładu przestrzennego.

Istotą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualnej perspektywie UE jest realizacja projektów zintegrowanych, które łączą potencjał wielu instytucji i jednostek terytorialnych oraz przyczynią się do:

 • poprawy adaptacyjności do zmian klimatu, w tym do ochrony zasobów wodnych i poprawy bilansu wodnego;
 • optymalizacji transportu;
 • poprawy dostępności e-usług publicznych;
 • zapewnienia ujednoliconego systemu informacji przestrzennej;
 • poprawy jakości kształcenia ogólnego i zawodowego;
 • wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy;
 • poprawy dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu;
 • kompleksowego wsparcia integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców.

 

Dokument Strategii ZIT 2021+ został przygotowany z zachowaniem dbałości o wysoki udział społeczeństwa oraz w zgodzie z zasadami partycypacji obywatelskiej. W pierwszej połowie 2024 roku projekt zaktualizowanego dokumentu uzyskał pozytywną opinię Rady Doradczej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych z terenu Metropolii Poznań oraz przeszedł procedurę ustawowych konsultacji społecznych a także procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zmiany względem poprzedniej wersji dokumentu Strategii ZIT objęły m.in.:

 • w związku z możliwością finansowania działań w obszarze turystyki i kultury w ramach programu FEW 2021-2027 oraz w ramach programu FEnIKS 2021-2027 dodanie obszaru turystyka i kultura oraz wydzielenie projektu zintegrowanego P7 Kultura i turystyka w Metropolii Poznań;
 • zmiany w zakresie listy projektów komplementarnych programu FEnIKS 2021-2027 w obszarze mobilności miejskiej;
 • zastąpienie projektu zintegrowanego ZIT P4.3 Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Metropolii Poznań - projektem zintegrowanym ZIT P4.3 Centrum Dialogu-wsparcie uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół z terenu MOF Poznania;
 • usunięcie projektu P2.2 Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii Poznań poprzez budowę zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i systemu prognostycznego dla zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych;
 • doprecyzowania niektórych zapisów lub ich dostosowania do aktualnych przepisów.

 

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian znajduje się w tabeli zmian zamieszczonej poniżej.

 

Zakończenie procesu aktualizacji Strategii stanowi kolejny krok intensyfikacji wdrażania środków w ramach ZIT w Metropolii Poznań w ramach perspektywy UE 2021-2027 i umożliwi kontynuowanie procedur wyboru projektów.

 


Załączniki:

Strategia ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 wersja 1.1 (1.95 MB)
Załącznik nr 1 do Strategii ZIT - Lista projektow (814 KB)
Załącznik nr 2 do Strategii ZIT - Raport z konsultacji (1.27 KB)


Tabela zmian (1.26 MB)


Uchwała Rady Metropolii ws. przyjęcia Strategii z dnia 29.05.2024 (899 KB)

Opinia IZ FEW 2021+ Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.06.2024 (288 KB)
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17.06.2024 (160 KB)

Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17.06.2024 Zał.1.Karta Zgodności (94 KB)