Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 - wersja 8.0

W wyniku wystąpienia stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zaistniała konieczność wzmocnienia walki z epidemią oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19, stanowiące przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+).

Zmiany te, wprowadzone uchwałą nr 2195/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 maja 2020 roku, dotyczą realokacji środków finansowych między Osią 6. Rynek pracy, Osią 8. Edukacja a Osią 7. Włączenie społeczne. Modyfikacje są zgodne z przeprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym obszarze.

Procedowane zmiany w ramach wyżej wymienionych Osi Priorytetowych mają posłużyć finansowaniu zadań niezbędnych do podjęcia w walki z epidemią koronawirusa i są zgodne z art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa).


Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 7 maja 2020 roku.

Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+)