Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.5 z dnia 26 kwietnia 2019r.)

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 3.4 oraz aktualna wersja dokumentu (3.5) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.