Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.1 z dnia 30 stycznia 2020r.)

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 4.0 oraz aktualna wersja dokumentu (4.1) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.