Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.7 z dnia 28 maja 2020r.)W dniu 28 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 4.6 oraz aktualna wersja dokumentu (4.7) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.