Zmiany WRPO 2014+ związane z COVID-19 (wersja 9.0)

W wyniku stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 zaistniała konieczność wzmocnienia walki z epidemią oraz przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Tym samym zaistniały przesłanki dla dokonania zmian w zapisach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Zmiany te, wprowadzone uchwałą nr 2422/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 lipca 2020 roku stanowią uzupełnienie przyjętych wcześniej zmian WRPO 2014+ w związku z pandemią koronawirusa, tj. zmian wprowadzonych 2 kwietnia br. oraz zmian z 7 maja br., w ramach realizacji tzw. szybkiej ścieżki, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19.


Zmiany dotyczą m.in.:

  • realokacji środków finansowych między kategoriami interwencji w ramach Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka oraz między Osią 8. Edukacja a Osią 7. Włączenie społeczne;
  • wprowadzono wskaźniki związane z monitorowaniem projektów dot. COVID-19 w Osiach 1, 6, 7 i 9.
  • IZ WRPO 2014+ zaproponowała zapisy podkreślające realizację projektów skierowanych na poprawę sytuacji wywołanej COVID-19 w Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi 2. Społeczeństwo informacyjne, Osi 6. Rynek pracy, Osi 7. Włączenie społeczne, wprowadzając odpowiednie zapisy w częściach opisowych Osi, m.in. w typie projektów, grupie docelowej/beneficjentach i kierunkowych zasadach wyboru operacji.


Zmiany są zgodne z przeprowadzonymi przez IZ WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały.

Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 2 lipca 2020 roku.


Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wersja 9.0