Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 30-04-2018 do 04-06-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 30 marca 2018 roku ogłaszają nabór
wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.06.04.02‑IZ‑00‑30‑001/18 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi
, Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty   


Data publikacji: 06.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.04.02‑IZ.00‑30‑001/18 do 18 stycznia 2019 r.
(podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).Data publikacji: 25.05.2018

Informujemy, że w przypadku kryteriów dostępu zero-jedynkowych (strona nr 57) Regulaminu konkursu , kryterium nr 4 
dotyczące efektywności zatrudnieniowej weryfikowane będzie wyłącznie w projektach przewidujących objęcie uczestników
aktywizacją zawodową.

Informujemy, że w karcie oceny merytorycznej  (załącznik nr 8.12) omyłkowo wpisano kryteria dostępu z  poddziałania 6.4.1.

Poniżej publikujemy prawidłową wersję załącznika nr 8.12 - kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu
konkursowego w ramach WRPO 2014+.

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+_poprawna (843.6 KB)Data publikacji: 05.04.2018

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku konkursów realizowanych
w ramach Strategii ZIT dofinansowanych z EFS nie stosuje się kryteriów premiujących. Maksymalna liczba punktów możliwa
do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wynosi 100 punktów. Ranking projektów dokonywany jest na etapie oceny
strategicznej ZIT na podstawie kryteriów strategicznych.

Wyniki naboru   24-01-2019 


Data publikacji: 28.01.2019

24 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 230/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich
ocenionych projektów oraz listy projektów
ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w
ramach naboru Nr RPWP.06.04.02‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 6.4. Wsparcie aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu
opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych
pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi
Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały
Nr 230/2019. Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 24 stycznia 2019 r.


Skład Komisji Oceny Projektów (221.5 KB)

Uchwała 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 24.01.2019 ws. wyboru do dofinansowania (324.1 KB)

Uchwała 230/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 (218.5 KB)

Zał. 2 do Uchwały 230/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 (205.4 KB)

Wyniki ocen   

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 15.12.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.02‑IZ‑00‑30‑001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (74.1 KB)
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 10.07.2018)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18 do
poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach
ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 9 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.4.2 (235.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 6.4.2 (220.0 KB)
Uchwała nr 12/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 9 lipca 2018r. - 6.4.2 (324.0 KB)Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30 kwietnia 2018 r. od godziny 7.30 do 4 czerwca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 30 marca 2018 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 6.4.2 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r. (zmienionym 29 grudnia 2017 r., 22 lutego 2018 r. oraz 16 marca 2018 r.):

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
  2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie.
  4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).
  5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

 

Finanse

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem 12 483 007,58 PLN:
w tym wsparcie finansowe EFS: 11 789 507,22 PLN
w tym wsparcie finansowe z budżetu państwa: 693 500,36 PLN


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny
dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.


Minimalna
wartość projektu - 50 tys. zł.


Minimalny
wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 10%


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 30.05.2018

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie projektów na Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć tylko i wyłącznie do Biura Stowarzyszenia Metropoli Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61‑124 Poznań.

Poniżej aktualny Regulamin konkursu.

Aktualny Regulamin konkursu 6.4.2 (1.4 MB)8.0 Regulaminu konkursu 6.4.2 (1.6 MB) (NIEAKTUALNY)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.2.docx (658.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.4.2 (470.1 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.6 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.2 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (577.5 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (683.4 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (643.9 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (666.1 KB)

8.11 Karta oceny strategicznej 6.4.2 (626.6 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (964.2 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (725.9 KB)

8.14 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (722.7 KB)

8.15 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.2 (416.2 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (368.2 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (526 KB)

8.18 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (618.9 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (503.5 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (724.9 KB)

8.21 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk-Informator (401.6 KB)


Inne ważne informacje


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Zobacz często zadawane pytania
Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


Data publikacji: 30.03.2018