Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17

1. Czy klasy gimnazjalne mogą być objęte wsparciem?

 

Gimnazjum/klasy gimnazjalne mogą zostać objęte wsparciem, należy jednak zwrócić uwagę na zasadność doposażenia pracowni w przypadku szkół, które mają zostać wygaszone. we wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu, związana z doposażeniem pracowni, po wygaszeniu gimnazjum.

 

2. Czy, w przypadku, gdy dzieci niepełnosprawne nie będą objęte projektem, strona internetowa projektu musi zostać dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych?

 

Dostosowanie stron internetowych, na których będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne, do standardów WCAG 2.0 jest niezbędne, aby umożliwić pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Należy zapewnić różne sposoby informowania o możliwości udziału w projekcie: plakaty, ulotki, informacje w polskim języku migowym (film na www) itp. Proces rekrutacji musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczał dostępu. Należy mieć na uwadze:

  • umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych wyraźnej informacji o możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu),
  • umieszczenia w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych opisu dostępności biura projektu/miejsc rekrutacji – (szerokość drzwi, możliwość pokonania schodów (winda, itp.), dostępność tłumaczenia na język migowy, możliwość korzystania z pętli indukcyjnej itp.).

Założenie, iż do projektu nie mogą zgłosić się, czy nie zgłaszają się osoby z niepełnosprawnościami, jest dyskryminacją.


3. Czy szkoły specjalne mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu?

 

Tak, ponadto w ramach konkursu przewidziane są dodatkowe punkty premiujące, gdy projekt jest skierowany do szkół specjalnych, o których mowa w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty.

 

4. Czy Projektodawcą we wniosku musi być Gmina/Powiat czy istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez szkołę publiczną jako oddzielnego wnioskodawcę?


Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego (JST) nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej (jeżeli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym wypadku danymi właściwej JST).

5. Czy Beneficjent już na etapie składania wniosku o dofinansowanie musi określić grupę docelową w podziale na płeć?


Beneficjent jest zobowiązany, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, dokonać oszacowania podziału grupy docelowej ze względu na płeć. Jeżeli w czasie trwania projektu podział ten zostanie zaburzany wówczas Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zmian do wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. Prowadząc rekrutację, należy jednak pamiętać, że liczba uczestników projektu objętych wsparciem nie może ulec zmianie a jedynie może zmienić się podział uczestników w strukturze grupy docelowej. Należy mieć na uwadze Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

6. Czy w ramach wsparcia nauczania informatyki można w projekcie uwzględnić: a) kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu programowania, b) dodatkowe godziny z zajęć informatycznych dla wszystkich uczniów?Czy w ramach wsparcia nauczania informatyki można w projekcie uwzględnić: a) kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu programowania, b) dodatkowe godziny z zajęć informatycznych dla wszystkich uczniów?


a) można wspierać tego typu kursy/studia dla nauczycieli, należy uzasadnić ich celowość
b) dodatkowe zajęcia informatyczne są możliwe do realizacji, należy uzasadnić ich celowość.

7. Czy w uzasadnionych przypadkach można wnioskować o sprzęt konieczny do prowadzenia zajęć nauczania informatyki metodą eksperymentu?

 

Można w projekcie wykazać sprzęt, nie mniej od jego uzasadnienia, opisu zajęć, ceny w kontekście racjonalności zakupu do danego działania zależy czy pozycja budżetowa będzie zaakceptowana przez KOP.

8. Wniosek powinien uwzględniać nauczanie z wykorzystaniem e-podręczników. Jednak e-podręczniki utworzone ze środków EFS pochodzą z 2016 r. tj. sprzed reformy oświaty i są już niezgodne z podstawą programową. Czy mimo tego wnioskodawca powinien odwoływać się do tych zasobów we wniosku, aby tylko uzyskać punkty podczas oceny?

 

Kryterium punktowe nr 14 w ramach kryteriów oceny strategicznej ZIT pt. "Wykorzystanie w pracy dydaktycznej e-podręczników/ e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS" obejmuje szerszy zakres niż tylko e-podręczniki. By uzyskać dodatkową punktację jest możliwość wykorzystania także e-zasobów lub e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom z EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Spełnienie kryterium jest możliwe zarówno w przypadku wykorzystania dydaktycznych materiałów elektronicznych przez szkoły lub placówki oświaty i/lub prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu ww. dydaktycznych materiałów elektronicznych. Ponadto, mimo zmian w programach nauczania, możliwe jest wykorzystanie opracowanych e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów w sposób jednostkowy (dla celów np. jedynie części działań w projekcie) np. w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów czy realizacji specjalnych programów nauczania.


9. Jeżeli projekt nie zakłada wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki ani w narzędzia TIK, to czy wówczas kryterium kompleksowości wsparcia (nr 2) nie dotyczy tego projektu i może on w związku z tym być dopuszczony do dalszego oceniania bez żadnych warunków w zakresie "kompleksowości wsparcia"?


Jeżeli potencjalny Wnioskodawca zamierza realizować wsparcie zgodne z lit. a) - c) punktu 6.1.3  Regulaminu konkursu, to Kryterium nr 2. dot. kompleksowości wsparcia będzie dla niego obligatoryjne.
Zgodnie z brzmieniem Kryterium - Wnioskodawca zapewnia, że wparcie obejmie co najmniej 2 elementy spośród wymienionych poniżej:

  • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie matematyki lub informatyki;
  • doskonalenie nauczycieli: w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu lub w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół i placówek systemu oświaty oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki oraz narzędzia TIK do nauki matematyki i informatyki.

W związku z powyższym potencjalny Wnioskodawca może nie założyć w projekcie wsparcia w postaci wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki oraz narzędzia TIK do nauki  matematyki i informatyki,  jednakże będzie zobligowany wówczas do realizacji pozostałych 2 elementów wymienionych w treści kryterium.

Należy jednak zauważyć, że jeżeli planowane wsparcie nie będzie dotyczyć ww. zakresu tematycznego (wskazanego w lit. a) - c) Regulaminu Konkursu), to Kryterium nr 2. nie będzie dotyczyło projektu złożonego przez potencjalnego Wnioskodawcę, a projekt będzie podlegał sprawdzeniu pod względem zgodności z pozostałymi Kryteriami, które go dotyczą.

10. Jeżeli projekt nie obejmuje wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami, to czy wówczas kryterium nr 3 nie dotyczy tego projektu i może on być w związku z tym dopuszczony do dalszego oceniania bez żadnych warunków w zakresie "kompleksowości wsparcia" w tym zakresie?


Jeżeli potencjalny Wnioskodawca nie będzie realizował wsparcia określonego w lit. d) punktu 6.1.3 Regulaminu konkursu, to Kryterium dostępu nr 3. dot. kompleksowości wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami nie będzie dotyczyło projektu potencjalnego Wnioskodawcy. Projekt będzie podlegał sprawdzeniu pod względem jego zgodności z pozostałymi Kryteriami, które go dotyczą.

11. Jeżeli projekt nie obejmuje wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki ani w narzędzia TIK, lecz skupia się na kompetencjach  uczniów i nauczycieli, to czy wymagana w kryterium nr 5 diagnoza zapotrzebowania szkół musi obejmować negatywne w swej treści wnioski z przeprowadzonego w tych szkołach spisu inwentarza i stanu technicznego, według których doposażenie  pracowni w narzędzia do nauczania matematyki ani w narzędzia TIK nie jest konieczne? Jeżeli zaś diagnoza zapotrzebowania szkół w przypadku takiego projektu nie jest wymagana, to czy taki projekt może zostać dopuszczony do dalszej oceny, skoro w opisie znaczenia tego kryterium nie ma zwrotu: "nie dotyczy"?


Każdy z projektów przedłożonych do dofinansowania w ramach omawianego konkursu, obligatoryjnie musi spełnić kryterium dostępu nr 5. dot. diagnozy. Zgodnie z brzmieniem Kryterium: Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (o ile projekt zakłada wyposażenie pracowni/doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty). W związku z powyższym, Wnioski z diagnozy winny być zbieżne z typem wsparcia realizowanym w projekcie, jeśli projekt nie będzie obejmował zakupu narzędzi TIK, to wnioski z diagnozy dotyczące przedmiotowych braków, nie musza być ujmowane w projekcie.

12. Jeżeli wnioskodawcą - beneficjentem jest fundacja będąca organem prowadzącym szkoły, która sama nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, a przewidziane w projekcie wsparcie kieruje zarówno do uczniów i nauczycieli prowadzonych przez siebie szkół, jak również do uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez gminy, to czy gminy te muszą być partnerami w projekcie, aby kryterium nr 6 zostało spełnione?


W przypadku gdy Wnioskodawca jest organem prowadzącym szkół planowanych do objęcia wsparciem, to nie musi wchodzić w partnerstwo z gminami na których obszarze zlokalizowane są te szkoły. Jednakże w przypadku gdy wsparciem zostaną objęte również szkoły, których organem prowadzącym jest gmina, to gmina te winny być partnerem takiego projektu.

13. Czy przy wyborze gmin jako partnerów w projekcie realizowanym przez fundację nie będącą podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, obowiązuje tryb zapewniający przejrzystość i równe traktowanie podmiotów, w szczególności czy wymagane jest ogłoszenie otwartego naboru partnerów na stronie internetowej fundacji wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie partnerów?


Fundacja jako podmiot prywatny nie jest zobligowana do wyboru partnera poprzez ogłoszenie otwartego naboru partnerów na stronie Internetowej fundacji.


14. Czy partnerstwo zobligowane jest do tego aby zawrzeć umowę na poziomie składania wniosku? Z regulaminu konkursu zrozumiałem, iż nie muszę rozpisywać konkursu na partnera w konkursie - sam mogę go ustanowić. Czy zaznaczając we wniosku przy partnerstwie Tak muszę również zaznaczyć Tak w przypadku partnerstwa publiczno-prawnego?


Szczegółowe wymagania dot. partnerstwa zostały określone w Regulaminie konkursu – rozdział 3.6. (str. 33). W tym miejscu doprecyzowano m.in. że partner wiodący (Wnioskodawca) jest zobowiązany do dostarczenia do IOK na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o partnerstwie lub porozumienia partnerskiego. Należy jednak mieć na uwadze, że zawiązanie takie umowy powinno nastąpić przed złożeniem wniosku, gdyż procedura konkursowa wymaga sprecyzowania informacji o partnerstwie we wniosku aplikacyjnym. Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

15. Czy wsparciem można objąć uczniów klas I-III?


Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają uczniów klas młodszych szkoły podstawowej, poza przypadkami dotyczącymi indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz pomocy stypendialnej, jednakże intencją było finasowanie działań wspierających starszych uczniów w ramach klas VI-VIII szkoły podstawowej, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Należy mieć jednakże na uwadze, że poddziałanie 8.1.4 mimo że jest kierowane również do uczniów szkół podstawowych to jednak bazuje na rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy - w przypadku kierowania interwencji do najmłodszych grup wiekowych wpływ na rynek pracy może być ograniczony.