Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych)


Zakończony         od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   22-02-2017 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16.

Skład KOP IP 8.3.4 Typ I (323.0 KB)
Lista członków KOP - 8.3.4-001 (269.9 KB)

Uchwala Zarządu Stowarzyszenia nr 5.2017 w sprawie wyboru do dof. projektów 8.3.4 typ 1 (304.1 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3271-2017 z dnia 16 lutego 2017 w sprawie wyboru do dof. projektów 8.3.4 typ 1 (216 KB)

Zał nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3271-2017 z 16.02.2017 ws. wyboru do dof. projektów 8.3.4 typ 1 (211.8 KB)Wyniki ocen   

Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 17.11.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 8.3.4
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych).

W dniu 17 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania
w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.3.4 typ I (222.0 KB)
Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.):
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych:

  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1-2).
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi:

11 964 705,88 PLN i może ulec zmianie (całość alokacji przeznaczona została na projekty zintegrowane).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- maksymalnie do 85% dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

- maksymalnie 90% dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

- minimalny wkład własny: 10%

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł


Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (poddziałanie 9.3.4. WRPO 2014+). Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.


Niezbędne dokumenty

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2398/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16 :

Zapisy rozdziału 3.3 pkt. 3.3.3 otrzymują brzmienie: Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku. Wyjątek stanowić będzie realizacja projektów zintegrowanych z EFRR, gdzie data rozpoczęcia może być odłożona w czasie. Przez projekty zintegrowane rozumie się projekty inwestycyjne, które są realizowane bądź są planowane do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku projektów zintegrowanych wnioski o dofinansowanie projektów ze środków EFS i EFRR muszą być realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Zachowując zasadę komplementarności wewnątrz-programowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.4 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym zakresem/przedmiotem projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.4 typ 1. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 jest także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.3.4 typ. 1. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin 8.3.4 typ 1 obowiązujący od dnia 21 lipca 2016 roku (544.8 KB)
(obowiązująca wersja regulaminu)

Tabela zmian do dokumentacji 8.3.4 typ I (13.3 KB)

Regulamin konkursu 8.3.4 Typ projektów I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych (540.5 KB)

(poprzednia wersja regulaminu)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS. (163.1 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.4 Typ projektów I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych. (78.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. (2.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (529.8 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.5 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (488.7 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (477.8 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (75.8 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (113 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (88.4 KB)

8.11 Karta oceny formalno–merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (167.7 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (81.9 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.3.4. Typ projektów I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych (228.0 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (69.8 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (85.9 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (133.4 KB)

8.17 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branże strategiczne województwa wielkopolskiego (201 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (134.5 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (92 KB)

8.20 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (116.9 KB)
8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (205.7 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: 

    dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; 

  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.05.2016