Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania - Miasto Poznań


Zakończony         od 16-08-2016 do 30-09-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 08.08.2016 r. ogłasza nabór nr 
RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 w trybie
pozakonkursowym w ramach
Poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania
- "Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta".
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru   23-12-2016 

22 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie

dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT

dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 40 999 146,27 zł.


Uchwała Nr 24/2016 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 22.12.2016 r. ws. wyboru do dofinansowania projektu (256 KB)

Uchwała Nr 3037/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.12.2016 r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (297.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 3037/2016 Lista projektów wybranych do dofinansowania (210.6 KB)

dokumenty niezbędne do podpisani umowy o dofinansowanie (884.4 KB)
Skład KOP IP (232.0 KB)

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

lista po ocenie merytorycznej (216.1 KB)

 Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany
do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny
Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 25.10.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196)
od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta", złożononego w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 do
poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 19 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złozonego
w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16.


Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (218.0 KB)
Informacje o naborze


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 16 sierpnia 2016 r. od godziny 7.30 do 30 września 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 8 sierpnia 2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań
    (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).


Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 41 000 000,00 PLN


Niezbędne dokumenty

 

Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)


 
1.Kryteria Wyboru Projektów (130.1 KB)
2-Podręcznik_użytkownika_LSI2014_wersja 1.4 (3 MB)
3- Wniosek o dofinansowanie _5.1.3 (527 KB)
4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 5.1.3 (296.7 KB)
5 -Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Działanie 5.1.3 (178.1 KB)
6-Wzór_umowy_o_dofinansowanie (600.4 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje
tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7-Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów (634.9 KB)
8-Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (503.3 KB)
9. Załącznik_do_wniosku_aplikacyjnego_w_zakresie_OOS (1 MB)
10. Instrukcja_wypełniania_Załacznika_w_zakresie_OOŚ (1 MB)
11. Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (206.8 KB)
12. Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)
13. Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej (786.7 KB)
14-Załącznik_nr_27_-_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (985.2 KB)
15 -Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (330.6 KB)
16-Załącznik_nr_15_-_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane (998 KB)
17 -Załącznik_nr_13_do_wniosku_Blue_Book_Roads_2015_ver_13082015 (2.7 MB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6317 lub bezpośrednio
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 08.08.2016