Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych


Zakończony         od 29-10-2021 do 19-11-2021

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.09.2021 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów,
konkurs nr RPWP.08.03.04‑IZ.00‑30‑001/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
, Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży
i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
, Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Data publikacji: 26.11.2021

W dniu 25  listopada 2021r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  Nr  4333/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu
konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21 dla Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.4 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla
MOF Poznania” Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu o światy prowadzących kształcenie zawodowe
w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 25 listopada 2021 r.


Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.4 (1.1 MB)

Uchwała Nr 4333/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.11.2021 r. (214.3 KB)

Wyniki naboru   03-03-2022 

.
Data publikacji: 11.03.2022

W dniu 3 marca 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4738/2022 w sprawie wyboru wniosków
do dofinansowania w ramach naboru nr RPWP.08.03.04 IZ.00-30 001/21. Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także
Związek ZIT dla MOF Poznania.

Uchwała nr 4738/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.03.2022 r. ws. wyboru do dofinansowania (221.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4738/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (204.7 KB)

Uchwała nr 2/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 10.03.2022 r. ws. wyboru do dofinansowania (325.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (313.6 KB)

Wyniki ocen   

Projekty skierowane do negocjacji (Data publikacji: 14.01.2022)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane
do etapu negocjacji. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu
nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21.

Projekty skierowane do negocjacji 8.3.4 (527.5 KB)Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 17.12.2021)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21 do
poddziałania Poddziałania 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania,
Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

W dniu 16 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21.

Uchwała Zarządu SMP - RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21 (204 KB)
Zał. do Uchwały ZS - Wyniki oceny strat. ZIT RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21 (122 KB)Informacje o naborze

 

Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 29 października 2021 r. od godziny 7.30 do 19 listopada 2021 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 września 2021 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2022 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?


Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 8.3.4 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami), aktualnym na dzień ogłoszenia naboru:


- Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?


Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 8.3, Poddziałaniu 8.3.4 (typ I):

I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

  1. Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże uczniowskie oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
  4. Doradztwo zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

Finanse


Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi
Ogółem: 1 702 051,41 PLN          3 536 181,53 PLN


w tym wsparcie finansowe EFS: 1 607 493,00 PLN          3 339 727,00 PLN


w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 94 558,41 PLN          196 454,53  PLN

 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny
dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.


Minimalny
wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 10%.


Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21 (1.1 MB) obowiązuje od 25.11.2021 r.


8.0 Regulamin konkursu RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001 21 (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.4 (525.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.4 (586.9 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (546.1 KB)

8.5 Podręcznik Użytkownika LSI2014 (3.4 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ (880.8 KB)

8.8 a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu (796.1 KB)

8.8 b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.4 (243.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (636.3 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (337 KB)

8.9 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (348.3 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (560.5 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności- ocena strategiczna ZIT (633.7 KB)

8.10 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (167.2 KB)

8.10 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (170.3 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (520.9 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (116 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (465.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.4 (211.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (350.5 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (224.8 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (342.3 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (381.5 KB)

8.20 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (709.5 KB)


Inne ważne informacje


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 28.09.2021