Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania - Powiat Poznański


Zakończony         od 10-10-2016 do 15-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 10.10.2016 r. ogłaszają
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16 ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.4
 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

 

 

Wyniki naboru   27-02-2017 

Data publikacji: 28.02.2024

W dniu 15 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 7946/2024 w sprawie w sprawie: zmiany
uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3281/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru wniosku
o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT
dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu 26 lutego 2021 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Nr 7946/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 (215.4 KB)

Zał. 1 do uchwały ZWW Nr 7946/2024 z dnia 15 lutego 2024 (211.4 KB)

Uchwala nr 1/2024 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 26 lutego 2024 r. ( zmiana 2024) (212.2 KB)

Zał. 1 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 1/2024 (zmiana 2024) (114.3 KB)

 Data publikacji: 31.08.2022

W dniu 14 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 5346/2022 w sprawie w sprawie: zmiany uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3281/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach
naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także w dniu 26 sierpnia 2022 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała ZWW Nr 5346-2022 z dnia 14 lipca 2022 r. (215.4 KB)

Zał. 1 do uchwały ZWW 5346-2022 (211.4 KB)

Uchwala Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (CKP) (322 KB)

 24 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3281/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie dla
Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(konkurs Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16). Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Lista członków KOP IZ 9.3.4 (447 KB)

Skład KOP IP 9.3.4 (195.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (9.3.4 ) (302.9 KB)

Uchwała ZWW 3281/2017 w sprawie wyboru do dof. projektu 9.3.4 (213.6 KB)

Załącznik 1 do uchwały ZWW 3281/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 9.3.4 (67.7 KB)
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (1.4 MB)

Wyniki ocen   

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 16.02.2017)


Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” złożony przez Powiat Poznański został
poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.


Lista po ocenie merytorycznej 9.3.4 003/16 (216 KB)Wyniki oceny formalnej (Data publikacji: 06.02.2017)

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” złożony przez Powiat Poznański został
poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie
z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 06.12.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego
w Swarzędzu", złożononego w naborze nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16 do poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania
w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złozonego
w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16.

Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16 - projekt pozakonkursowy - Powiat Poznański (222.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 9.3.4 - Powiat Poznański (321.0 KB)

Informacje o naborze


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 10 października 2016 r. od godziny 7.30 do 15 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 10 października 2016 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiat Poznański


Na co można uzyskać dofinansowanie?

II. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

- modernizacja istniejącego budynku, a także budowę nowego obiektu celem utworzenia nowych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej techno-dydaktyce zawodowej.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 16  929 600,00 PLN


Niezbędne dokumenty

Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
1 - wzór wniosku o dofinansowanie (536.9 KB)

2 - Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.4.pdf (3 MB)

3 - Kryteria wyboru projektów.pdf (404.2 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 9.3.4.pdf (764.4 KB)

4.1 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9_3_4.docx (219.4 KB)

4.2 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_9_3_4.xlsx (403.5 KB)

5 - Wzór_umowy_o_dofinansowanie.pdf (634.3 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne_IZ_ws_kwalifikowalności_kosztów_objętych_dofinansowaniem_ze_środków_EFRR.pdf (986 KB)

7 - Wytyczne_IZ_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów_realizowanych_w_ramach_osi_priorytetowych_1_2_3_4_5_i_9.pdf (597.6 KB)

8 - Wytyczne_EFS_w_zakresie_edukacji.pdf (846.2 KB)

9 - Załącznik_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020 w_zakresie_OOS.doc (545 KB)

10 - Instrukcja_wypełniania_Załacznika_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ.pdf (1 MB)

11 - Załącznik_nr_9_do_wniosku - Wzór_Zaświadczenia_oraganu_odpowiedzialnego_za monitorowanie_obszarów_Natura_2000.doc (462.5 KB)

12-_Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000.pdf (312.9 KB)

13 - Załącznik_nr_10_do_wniosku_-_Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną.doc (461.5 KB)

14 - Załącznik_nr_11_do_wniosku_-_Wzór_oswiadczenia_rejestry_GDOS.doc (68.5 KB)

15 - Załącznik_nr_15_do_wniosku_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków.doc (465.5 KB)

16 - Załącznik_nr_25 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie-1.docx (451.3 KB)

17 - Załącznik_nr_26.1_do_wniosku_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością na_cele_budowlane.doc (503.5 KB)

18 - Załącznik_nr_26.2_do_wniosku Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_na_cele_realizacji_projektu.doc (503 KB)

19 - Załącznik_nr_27.1_do_wniosku Formularz_informacji przedstawianych_przy_ubieganiu_się_opomoc_de_minimis (zał._nr_6_do_wniosku_o_dofin)-3.doc (330 KB)

20 - Załącznik_nr_27.2_do_wniosku_Formularz_informacji_przedstawianych przy_ubieganiu_się_o pomoc_de_minimis (zał._nr_6_do_wniosku_o_dofin)-1.doc (296 KB)

21 - Załącznik_nr_27.3_do_wniosku_Formularz_pomoc_inna_niż de minimis.xlsx (82.9 KB)

22 - Instrukcja wypełnienia załącznika nr 27.1 do wniosku tabeli w części D formularza informacji.pdf (74.9 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika_nr_27.2_do_wniosku_tabeli_w_części_D_formularza Informacji.pdf (74.8 KB)

24 - Załącznik_nr_34_do_wniosku_Oświadczenia_Partnerów.doc (479.5 KB)


 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6317 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


_________________________

Data publikacji: 10.10.2016